Sipas rekomandimeve te ETSI dhe ITU-T, si me poshte:

Kerkesa per Sherbimin Parametrat QoS & NP
Internet Vonesa(Delay):
per linjat tokesore < 150 ms
Disponueshmeria e rrjetit 99.7% ose 26 ore ndalesa te punes ne vit
Disponueshmeria e lidhjes 100%, mbeshtur me linja backup ne zone
Numri i linjave te abonentit jashte pune ne vit pjestuar me numrin mesatar te linjave ne pune. <1.0 %
Kohezgjatja komulative (ore) e defekteve pjestuar me numrin mesatar te linjave ne gjendje pune ne vit. 1,1 ore/linje
Numri i defekteve te riparuara brenda 24 oreve pjestuar me numrin e defekteve te raportuara. 100.0 %
Numri i ankesave per faturime pjestuar me numrin e linjave te abonenteve ne gjendje pune. <1.0 %
Afati per realizimin e lidhjes se sherbimit qe nga data e miratimit te kerkeses. 1-3 dite


Sherbimi telefoni fikse

Treguesit e Cilesise (QoS) Kerkesa
* Niveli i bllokimit te thirrjeve ne oren e pikut (thirrje te deshtuara): 0,5 %      thirrje lokale
1.0 %      thirrje kombetare
1.0 %      thirrje nderkombetare
* Niveli i bllokimit te thirrjeve ne centrale ≤0,1 %
Pergjigje brenda 30 sek. per thirrjet drejtuar operatorit. >95.0 %
Perqindja e telefonave publike ne pune. >95.0 %
Numri i linjave te abonentit jashte pune ne vit pjestuar me numrin mesatar te linjave ne pune. <1.0 %
Kohezgjatja komulative (ore) e defekteve pjestuar me numrin mesatar te linjave ne gjendje pune ne vit. 1,1 ore/linje
Numri i defekteve te riparuara brenda 24 oreve pjestuar me numrin e defekteve te raportuara 100.0 %
Numri i ankesave per faturime pjestuar me numrin e linjave te abonenteve ne gjendje pune. <1.0 %
Afati per realizimin e lidhjes se sherbimit qe nga data e miratimit te kerkeses. 1-3 dite


* Ne rastin e komutimit ne pakete treguesit e cilesise se sherbimit (1) dhe (2) do te jene ne perputhje me ETSI TS 329-2, ETSI TS 329-5, ITU-T G107, ITU-T P.310, ITU-T G.109