Deklarate per sherbimet e internetit qe jepen nga ENET

Perdorimi i Sistemit te ENET perben pranimin nga klienti i ketyre kushteve dhe pranimin nga Klienti se ai eshte te pakten nentembedhjete vjec. Kushtet e meposhtme rregullojne dhenien nga ENET Sh.p.k (ENET) per Klientin, te perdorimit te Sistemit te ENET. ENETnuk ushtron kontroll te cfaredo lloji mbi permbajtjen e informacionit qe kalon nepermjet Sistemit te ENET. ENET gjithashtu nuk reklamon te gjitha garancite, duke perfshire cdo garanci te aftesise tregetuese apo pershtatjes per nje qellim te vecante. ENET nuk do te jete pergjegjese per asnje demtim qe peson klienti. Kjo perfshin humbjen e te dhenave qe rrjedhin nga vonesat, moslevrimet, apo nderprerjet e sherbimit te shkaktuara nga neglizhenca e vet apo gabimet fshirjet nga klienti, apo cdo shkak tjeter. Perdorimi i informacionit te marre nepermjet ENET eshte ne riskun e vete Klientit, dhe ne menyre te vecante ENET mohon cdo pergjegjesi per saktesine apo cilesine e informacionit te marre nepermjet sherbimeve te saj. Ne asnje rast ENET nuk do te jete pergjegjese per cfaredo demi indirekt apo per pasoje, ose humbje te fitimit te rrjedhur nga apo te lidhur me kete marreveshje, performanca apo thyerja e saj, apo permbajtja e informacionit qe kalon nepermjet Sistemit te ENET. Detyrimi i ENET-it, nese ka ndonje, ne asnje rast nuk do te kaloje shumen totale te internetit te paguar ENET-it sipas kesaj marreveshje. Sistemi i ENET mund te perdoret vetem per qellime te ligjshme. Ndalohet trasmetimi i cdo materiali qe thyen cdo ligj apo rregull nderkombetar, te huaj, shqiptar apo shteteror. Kjo perfshi, por pa u kufizuar ne, materialet me te drejte autori, materiale ligjerisht te gjykuara si kercenuese apo te pahijshme, apo materiale te mbrojtura nga sekreti tregetar. Klienti bie dakord qe te demshperbleje, mbroje dhe mbaje te pademtuar ENET-in nga cdo ankim qe rrjedh nga perdorimi i sherbimit nga Klienti apo thyerja e ketyre Afateve dhe Kushteve qe rezulton ne demtim te Klientit apo nje pale tjeter Nuk do te tolerohet abuzimi me Sistemin e ENET-it. ENET rezervon te drejten te nderprese menjehere llogarine me Klientin i cili vertetohet se ka abuzuar me Sistemin e ENET-it. Nje abuzim i tille perfshin, por nuk kufizohet ne, thyerjen e ketyre Afateve dhe Kushteve, thyerjen e politikes perdoruese interaktive, thyerjen e politikes perdoruese shumefishe, dergimin e postave massive nga llogaria juaj e ENET-it (p.sh., spamet), kercenimi i perdoruesve te tjere, apo cdo perdorim tjeter i paautorizuar i llogarise suaj te ENET-it. Percaktimi i asaj cfare perben abuzim me Sistemin ENET-it do te jete ne dikrecionin e vetem te ENET-it. Cdo akses ndaj rrjeteve te tjera te lidhura me Sistemin ENET-it duhet te perputhet me rregullat e duhura per ate sistem tjeter. Perdorimi i vete Sistemit ENET mund te behet vetem per cdo qellim te ligjshem. Perdorimi i Sistemit ENET per qellime komerciale te ligjshme, lejohet dhe inkurajohet. Mundesia e lidhjes jepet vetem nga organizata e Klientit. Ndalohet Rishitja, perdorim i perbashket apo perdorim tjeter i lidhjes nga nje organizate tjeter. ENET nuk do te jete pergjegjese per tarifat e distacave te largeta ne faturen e telefonit te Klientit. Klienti bie dakord te paguaje te gjitha tarifat e vena. Tarifat do te faturohen cdo muaj me ane te postes elektronike. Pagesa duhet te kryhet nga fillimi I periudhes per te cilen faturohet Klienti. Llogarite pagesa e te cileva nuk eshte marre, per nje periudhe e cila ka filluar, quhen kundravajtje. Llogarive problematike mund t`ju nderpritet sherbimi. Kjo nderprerje nuk e cliron Klientin nga detyrimi per te paguar tarifat ne vazhdim.