Censurimi I Internetit Ne Tailande

Praktikat e Perdoruesve dhe kercenimet potenciale

Abstrakt

Loja e "Maces dhe miut" midis Censurës së Internetit

dhe Anashkalimit( shmangies se censures), nuk mund te fitohet vetem ne saje te aftesive teknologjike.

Kjo teknologji duhet të jetë e disponueshme, e kuptueshme dhe e besueshme për përdoruesit. Megjithatë, ne kete fushe ne zakonisht fokusohemi vetëm tek apektet teknike te Censorëve dhe te teknikave te Anashkalimit te tyre. Tajlanda, e cila shquhet si per shkallen e gjere te perdorimit e internetit, po ashtu edhe ne kontrollin qeveritar, ofron një rast të pasur studimi për të eksploruar vlerësimet dhe ndërveprimet e përdoruesve ne lidhje me censurën.

 Ne anketuam 229 persona dhe intervistuam 13 perdorues interneti Tajlandë, dhe kemi nxjerre raport mbi praktikat e tyre aktuale, rreziqet e provuara apo te perceptuara nga ata, si dhe problemet e pazgjidhura në lidhje me censurën dhe sigurinë dixhitale. Gjetjet tona tregojnë se mjetet ekzistuese të Anashkalimit te censures ishin të përshtatshme për të aksesuar informacionin e bllokuar; të anketuarit verejten probleme ne shkallen e riskut të përzgjedhjes të mjeteve dhe vlerësimin e pasaktë te përmbajtjes se bllokuar;  përpjekjet per të ndërmarrë veprime ne lidhje përmbajtjen e sensitive sidomos ne në mediat sociale çojne në rreziqe me konkrete, me gjithe mbrojtjet me ane te teknikave me te fundit.

 Bazuar në këto gjetje dhe në përgjigje të drejtpërdrejtë ndaj këtyre problemeve, ne bëjme rekomandime për zhvendosjen e objektivave në lidhje me anticensurën, si dhe për drejtimet teknike, ne menyre qe kërkimet e ardhme t'u addresohen nevojave baze te përdoruesit.

 

       Hyrje

Loja e "Maces dhe miut" midis Censurës së Internetit dhe Anashkalimit( shmangies se censures), nuk mund te fitohet vetem ne saje te aftesive teknologjike.

Kjo lufte e vazhdueshme vendos censuren e niveleve qeveritare,  qe kerkon bllokimin e permbajtjeve per qytetaret , kunder kerkuesve dhe zhvilluesve qe shpikin menyra se ti anashkalojne keto bllokime. Ne mes tyre perdoruesit perballen me detyra te veshtira per ti vene ne pune ne menyre te plote keto mjete te anashkalimit te censures , duke u pajtuar vetem me kushtet baze.

Nga njera ane, politikat qeveritare te censurimi kane bere studime te thelluara (shif referencat e poshteshenuara:[28,46,54]), dhe masat teknike perkatese te censurimit jane zhvilluar mjaft [1,14,16,47,53].

Nga ana tjeter komuniteti i sigurise, ne pergjigje te tyre, ka propozuar metoda te reja[10,25,38].

Megjithate, qellimi i anashkalimit te censures dhe mbajtjes se nje aksesi sa me te lire , ka lidhje me metoda te tilla anashkalimi, te cilat jane te vlefshme te kuptueshme dhe te besueshme per perdoruesit.

Vetem duke marre parasysh nevojat e perdoruesve mjetet e anashkalimit mund te arrijne aftesite e plota teknike. Me këtë qëllim në mendje, kesaj fushe i mungon hetimi i mjaftueshëm  per nje sere  perceptimesh të përdoruesve dhe ndërveprimeve te tyre me ne lidhje me censurimin. Si e aksesojne permbajtjen e censuruar perdoruesit? Cila eshte shkalla e reagimit te tyre kur ata perballen me faktin qe jane te censuruar? Cfare pasojash sjell menyra se ata jo vetem nuk e aksesojne por gjithashshtu as nuk prodhojne informacion?

Per te folur me teper per strategjite anti-anashkalim , pyetjet e mesiperme rreth perdoruesve dhe censures mund te sherbejne si objektiv i ceshtjeve  me te gjera te sigurise. Kendveshtrimi i censures nga pozitat e perdoruesit ka nje sere implikimesh ne lidhje sjellet e sigurise on the offline[51,53],ne menyre te vecante  ne ambjentet politikisht represive e me burime te pakta, ne te cilat teknologjite a anashkalimit te censures jane me te domosdoshme. Studimi i strategjive te anashkalimit te censures nga ana e perdoruesve, mund te na coje ne njohjen e pikave te dobta te ketyre strategjive, perceptimet e ndryshme të përmbajtjes, vlerësimet e rrezikut dhe vetë praktikat e censurës që i informojnë ata.

Mbi te gjitha, keto pyetje mund te cojne ne prioritete te tilla kerkimi qe synojne nje perdorim me te sigurte te internetit.

Ne menyre qe te adresojme hendekun ne kuptimin midis perdoruesve the censures, ne raportojme rezultatet e anketimeve online dhe intervistave me te thella me perdoruesit e internetit ne Tailande. Kjo perpjekje perfshin ne bashkepunim nderdisiplinor midis autoreve te shkences te informacionit, sociologjise, dhe sigurise kompiuterike dhe po ashtu studime te Asise Juglindore.

Duke perdorur nje metodologji standarte kampionesh ne anketuam 299 dhe intervistuam 13 perdorues derisa u arrit nje “pike saturimi” ne te cilen anketuesit e rinj nuk thonin ndonje gje te re. Keto metoda u aprovuan nga instituti yne IRB duke mbrojtur privacine dhe sigurine e anketuesit.

Kjo pikiatë e thellë në përdoruesit në një mjedis të veçantë-në rastin e  Tajlandës nën diktaturën ushtarake - na lejon të kemi  një diskutim konkret dhe të informuar rreth rreziqeve dhe sfidat individëve të vërtetë që përballen me teknologjitë ekzistuese ne nje ambjent represiv.

Ne fokusojme studimin ne Tailande per shkak te shkalles mjaft te larte qe paraqet ne kontrollin e informacionit , represionin e qeverise dhe perdorimin e internetit.

Konkluzionet rreth kampoinit qe kemi marre ne shqyrtim na japin mesime mbi perpjekjet qe duhen bere per te mbrojtur perdoruesit ne raste te tjera te ngjashme me shtetet fqinje te Azise Jugore e Lindore.

Sfidat dhe nunancat e ketij ambjenti ekstrem mund te motivojne per zhvillimin e masave me te forta te sigurise te vlefshme per perdoruesit ne cdo rrethane.

Ne i organizojme vezhgimet tona rreth praktikave te tashme , veshtiresite , problemet e pazgjidhura qe hasin perdoruesit, si dhe  observime me vend.

Me poshte parashtrojme rruget per cdo seksion:

     Praktikat e tanishme. Shumica e të anketuarve ishin në gjendje të hynin në përmbajtjen e censuruar me mjetet ekzistuese teknike dhe metodat ad hoc. Megjithatë, të anketuarit tentonin të kërkonin mjete të reja sa herë që ndesheshin me përmbajtje të bllokuar, një strategji të nxitur nga incidentet që i linte ata të pambrojtur ndaj malware-ve dhe mbikëqyrjes. Për më tepër, të anketuarit nuk kanë vlerësuar gjithmonë me saktësi aktorët dhe metodat mbrapa përmbajtjes së bllokuar. Të anketuarit gjithashtu morën masa paraprake për mediat sociale për të shmangur pasojat nga anetaret e gruplistes e tyre ashtu edhe nga qeveria.

       Kërcënimet. Të anketuarit u përballën me kërcënime të drejtpërdrejta dhe konkrete në mediat sociale, kryesisht nga anetaret e gruplistes qe jane motivuar politikisht.Pati  kërcënime te perceptuara të kërkuesve, kërcënimet hipotetike, kercenime qe dalin nga koncepte të paqarta,  koncepte vetë-kontradiktore persa i perket kapacitetit dhe vullnetit të qeverisë. Këto perceptime të paqarta megjithatë na informuan mbi sjelljen e të anketuarve. Ne gjithashtu nxjerrim në pah kërcënimet që mund të kenë anashkaluar anketuesit, duke përfshirë vjedhjen(phishing) nga ana e qeverisë dhe proxy të dëmshme.

     Vërejtje shtesë. Të dy dëshmitë sasiore dhe cilësore treguan një korrelacion midis asaj se sa shpesh të anketuarit hasën përmbajtjen e bllokuar dhe tendencën e tyre për tu vetëcensuruar. Për më tepër, përmbajtja e bllokuar kishte kuptim dhe simbolikë të komplikuar edhe ndaj të anketuarve që nuk dëshironin ose kishin nevojë për të hyrë në të. Përfundimisht, të anketuarit nuk kanë shfaqur qëndrime ekskluzivisht pro-anti-censuruese.

 

Së bashku, këto gjetje motivojnë një diskutim mbi zhvendosjen e objektivave në punën e censurës në veçanti dhe në hulumtimin e sigurisë në përgjithësi. Gjetjet tona tregojnë se  te luftuarit e censures kërkon më shumë se sa aksesi  në përmbajtjen e bllokuar; përdoruesit duhet gjithashtu të jenë në gjendje të kuptojnë dhe të futen në mënyrë të sigurtë ne atë përmbajtje. Për më tepër, dizajni anti-censurë duhet të marrë parasysh të dyja realitetet teknike dhe perceptimet e përdoruesit, pasi që të dy luajnë një rol në formësimin e sjelljes së përdoruesit. Sidoqoftë, duke pasur parasysh se të anketuarit nuk mund të kategorizohen si rreptësisht anti- ose censurim, ne rekomandojmë zgjidhje më fleksibël sesa nje zgjidhje shabllon te gjitha rastet. Po te kuptojme më thellë se si censura ndikon në një kampion përdoruesish reale, ne rekomandojmë tre drejtime për të adresuar tre problemet e pazgjidhura të anketuesve më sipër: një extension te browserit për të ndihmuar në vlerësimin e përmbajtjes, strategjitë e shpërndarjes së mjeteve për të ndihmuar me përzgjedhjen e mjeteve dhe ndryshimet për të ndërtuar besueshmëri në platformat ekzistuese të medias sociale. Ne shpresojmë që këto rekomandime për veprimet e ardhshme dhe gjetjet në të cilat ata tërheqin, do të informojnë një brez tjetër të mjeteve të anticensurës edhe më të lidhur me praktikat dhe sfidat e përdoruesve reale.

2.Sfondi dhe puna lidhur me te

Për të siguruar kontekstin e nevojshëm për anketimin e të anketuarve tanë dhe përgjigjet në intervistë, ne ofrojmë sfond të shkurtër mbi censurën në Internet në Tajlandë përpara se të vendosim studimin tonë në tre fusha të lidhura me punën: praktikat dhe nevojat e përdoruesve, anashkalimin e censurës dhe sistemet rezistente dhe ndikimin e censurës në sjelljen e përdoruesit.

2.1 Censurimi i Internetit ne Tailande

Me zbatimin dhe arsyetimin unik të censurës, si dhe një mjedis të përshkallëzuar të censurës direkte dhe indirekte, Tajlanda paraqet një studim të vlefshëm në mënyrën se si përdoruesit ndërveprojnë me censurën e Internetit. Censura e Internetit në Tajlandë u formalizua zyrtarisht me Aktin e Krimit të Kompjuterit të vitit 2007. Në mesin e dispozitave të tjera, ky akt penalizoi fshehjen e adresës së IP-së, element kyç i strategjive të anashkalimit të censurës teknike, duke sjellë kështu "censurë shumë më drakoniane në Internet se në Kinë , Arabinë Saudite, Iranin, bile edhe Vietnamin”[56]. Akti është përballur me kritika ndërkombëtare në veçanti për diskrecionin e gjerë që i jep qeverisë për të interpretuar atë që përbën ose nuk përbën shkelje të krimit kompjuterik[49]. Që atëherë, vëllimi, sfera dhe metodat për kufizimin e përmbajtjes së bllokuar janë përshpejtuar. Testet në vitin 2006, 2010 dhe pas grushtit të ushtrisë më të fundit në vitin 2014, zbuluan se zbatimi i censurës ishte shumë i paqëndrueshëm mes ISP-ve Thai sa i përket përmbajtjes së filtruar, mekanizmat qe perdoreshim per filtrim, dhe si rezultat bllokimin e siteve per perdoruesit [40,41,48]. Një variacion i tillë në shkallë të gjerë përbën një sfidë për matjet teknike, duke e bërë dëshminë e përdoruesit veçanërisht të vlefshme.

Karakteristika përcaktuese e censurës në Tajlandë është lēse majesté, një ligj tailandez që kriminalizon fyerjen, kërcënimin ose talljen e monarkisë së Tajlandës, veçanërisht mbretit të ndjerë Bhumibol. Me 70 vjet në fron dhe diku nga rreth 18 deri në 53 miliardë dollarë në pasurinë personale, ai ishte ndër monarkët më të gjatë dhe më të pasur në botë. Në kombinim me Aktin e Krimit të Kompjuterit, lèse majesté ka dale si për të bllokuar përmbajtjen në internet ashtu edhe për të kriminalizuar ata që e krijojnë dhe shpërndajnë atë[7], me denimet te fundit qe shkojne deri 30 vjet burg[21].

 

Në kohën e këtij studimi në shkurt dhe mars të vitit 2016, shëndeti i mbretit ishte në rënie dhe pati percarje se nga kush do te pasohej mbreteria. Që nga përfundimi i këtij studimi, Mbreti vdiq në tetor 2016, dhe princin së kurorës që diskutohej mori fronin rreth gjashtë javë më vonë. Menjëherë pas, në dhjetor të vitit 2016, Akti i Krimit të Kompjuterit pësoi ndryshime serioze që inkurajonin interpretimin edhe më të gjerë dhe më të paqartë të veprave penale të krimit kompjuterik, duke rritur potencialin e tij për abuzimin kundër disidentëve [15]. Gjatë gjithë kësaj kohe, regjimi aktual ushtarak, i cili mori pushtetin në grushtin e shtetit 2014, ka krijuar një zgjerim të asaj që përbën një shkelje për veprimtari kunder shtetit në internet. Shkeljet e kohëve të fundit variojnë nga fyerja e qenit të Mbretit të ndjerë klikimet "like" në përmbajtjen e Facebook janë konsideruar ofenduese ndaj monarkisë [23], me ndihmen e  monitorimit dhe raportimit te qytetarëve të motivuar politikisht si dhe autoriteteve qeveritare.

 

Tailandia krenohet me një popullsi aktive të përdoruesve të mediave që prodhojnë përmbajtje, me kryeqytetin e Bangkok që strehon më shumë përdorues të Facebook-ut sesa çdo qytet tjetër në botë [13]. Censura e përhapur e përmbajtjeve të krijuara nga përdoruesit - nëpërmjet mbikëqyrjes masive nga qeveria dhe "mbikëqyrjes nga masat" nga kolegët në mediat sociale - përbën një kërcënim serioz për përdoruesit e rregullt të Internetit që përbëjnë shembullin tonë, pasi ato pa ditur rrezikojnë të cenojnë vazhdimisht ndryshimin e standardeve ligjore dhe sociale [30].

 

2.2 Praktikat e grupit te perdoruesve dhe nevojat

Hulumtimi i mëparshëm tregon vlerën e studimit në thellësi të praktikave dhe nevojave të sigurisë së grupeve të veçanta të përdoruesve. Për shembull, një pjesë e madhe e grupit të punës, shqyrton praktikat e përgjithshme të gazetarëve dhe nevojat lidhur me sigurinë [37]. Në veçanti, në Tajlandë, Hamnevik dhe Persson [19] hetojnë strategjitë që përdorin gazetarët për të mbështetur kodet e tyre të etikës nën censurë.

Përveç kësaj, grupet e përdoruesve të synuar si aktivistët [36] dhe OJQ-te [18, 31] janë shfaqur si subjekte të hulumtimit mbi sulmet e motivuara politikisht. Një zonë veçanërisht e pasur e letërsisë përqendrohet në ndërveprimet e aktivistëve kinezë me censurën e qeverisë dhe diskursin [20, 34].

Ne ndërtojmë mbi këtë punë duke hetuar një tjetër demografi të dallueshme. Ndërsa një grup përdoruesish i përcaktuar në këtë vënd, është më i gjerë se një profesion i caktuar, si gazetarët ose aktivistët, zbatimi kapriçioz i shtrëngesave të internetit në Tajlandë, i vë përdoruesit e përditshëm në rrezik edhe më të madh nën shënjestrën e censurimit, mbikqyrjes dhe sulmeve . Vetëm duke u angazhuar me këtë grup përdoruesish, mund të kuptojmë më mirë se cilat kërcënime mund të shfaqen në mjedisin e tyre dhe se si duhet t'i përgjigjen më mirë.

 

2.3 Mjetet e anashkalimiot te censurimit the sistemet Rezistente

Sistematizimet ekzistuese klasifikojnë aspektet teknike të mjeteve të anashkalimit të censurës, sistemeve rezistente dhe kritereve të bllokimit [27, 29], me Leberknight et al. [32]duke diskutuar më tej tiparet e dizajnit dhe perspektivat sociopolitike. Mjetet rajonale dhe të vendit -specifik si Alkasir [2] kanë qenë gjithashtu tema të studimit të mëparshëm. Puna e mëparshme empirike në këtë hapësirë synon gjithashtu ta  bazojë anashkalimin e censurës në vëzhgimin e censorëve të vërtetë dhe sulmet ndaj sistemeve rezistente [52].

Megjithatë, një fokus i ngushtë në mjetet dhe sistemet teknike mund të humbasë strategjitë e tjera të anashkalimit që përdoruesit përdorin për të marrë informacionin që ata dëshirojnë. Për shembull, Khattak et al. [26] zbulojnë se, menjëherë pas ndeshjes me faqet e bllokuara, përdoruesit pakistanezë tentonin të kërkonin dhe të kalonin në ofruesit e përmbajtjeve alternative të zhbllokuar dhe jo të përpiqeshin të gjenin ose të përdorin mjete teknike të asgjësimit. Ne synojmë të japim një pasqyrë më të plotë të gamës së metodave që përdoruesit përdorin në përgjigje të censurës.

2.4 Impakti i censurimit ne sjellejen e Perdoruesve

Një grup i fortë i hulumtimeve të fokusuara tek përdoruesit përcakton se si rregullimi i censurës së Internetit mund të dekurajojë praktikat e përdoruesve për të kontribuar në përmbajtje [51], të ndryshojë besimin e tyre në burimet online [17], t'i motivojë ata që të vetëcensurojnë kritikat e qeverive në pushtet [57] dhe diskutimet e ndikimit mbi mediat sociale [9]. Puna e mëparshme thekson "autoritarizmin në rrjet" [35] - një karakterizim me aplikime akute në mjedisin e Internetit në Tajlandë - si një mjedis politik në të cilin censura mbart ndikime të tilla. Pearce dhe Kendzior përshkruajnë një regjim autoritar të rrjetit si sinonim i kontrollit të censurës dhe kontrollit të informacionit në internet të "gjeneratës së ardhshme" të Deibert dhe Rohonzinski [11], duke përdorur jo vetëm bllokimin e plotë, por edhe manipulimin ligjor dhe social për të kontrolluar informacionin

Perceptimet e përdoruesve të censurës luajnë një rol që ka nuanca autoritare në këto procese në rrjet dhe në rezultatet e vetëcensurës. Wang dhe Mark [55] shqyrtojnë qëndrimet e përdoruesve kinezë ndaj censurës bazuar në përvojën e drejtpërdrejtë me, dhe jo idetë abstrakte lidhur me kontrollet e informacionit. Duke u bazuar në këtë punë, ne përqendrohemi në ndërveprimet e prekshme të përdoruesve të vërtetë me të, si dhe qëndrimet më të gjera rreth dhe vlerësimet e, censurën e Internetit.

 

3 Pyetje dhe Motivime

Në përgjigje të kolonave të literaturës të përshkruar më sipër, ne paraqesim tri pyetje. Së pari, si, nëse në të vërtetë, përdoruesit e Internetit Thai vlerësojnë censurën e Internetit? Si përdoruesit e kuptojnë që censura (nga censorët prapa saj deri tek dëshira shoqërore për domethënien e saj në jetën e tyre të përditshme) jep kontekst vendimtar për veprimet që marrin në përgjigje. Së dyti, si, nëse në të gjitha, përdoruesit e internetit në Tajlandë aksesojnë informacionin bllokuar ? Aty ku përdoruesit raportojnë reagime të rrezikshme, të keqinformuara ose të paqëndrueshme ndaj censurës, mund të ketë mundësi për të adresuar problemet dhe nevojat e pazgjidhura.

Së treti dhe së fundi, deri në çfarë mase është censurimi i lidhur ose përjetuar së bashku me vetëcensurimin? Ne përqendrohemi në mënyrë specifike në vetë-censurën që pasqyron një frikë nga ligji, qeveria ose aktorët e motivuar politikisht. Hetimi në veprimet e përdoruesve me jo vetëm aksesin në informacion, mund të motivojë përgjigje më gjithëpërfshirëse ndaj gamës së sfidave të lidhura me censurën me të cilat ata përballen.

 

4 Metodat

Për të adresuar këto pyetje, kemi kryer një studim dyfazësh: një studim në shkallë të gjerë anonim online, i ndjekur nga intervistat individuale në thellësi.

4.1 Temat Humane dhe Etika

Për shkak se përgjigjet e sondazhit dhe të intervistës mund të mbanin përgjegjësi penale, morëm miratimin e IRB përpara se të kryenim ndonjë aktivitet kërkimor që përfshin subjektet njerëzore. Faqja hyrëse e sondazhit përfshinte informacionin e pëlqimit në gjuhën angleze dhe në gjuhën tajlandeze, dhe në fillim të të gjitha intervistave u krijua pëlqimi verbal. Ne i kërkuam të anketuarve t'u përgjigjen vetëm pyetjeve me të cilat ata ishin të kënaqur duke u përgjigjur dhe të mos shpërndanin ndonjë informacion që mund t'i vinte në rrezik. Ne kemi ruajtur të dhënat e sondazhit dhe intervistës në hard drive të koduar, dhe nuk kemi regjistruar ose ruajtur ndonjë metadatë identifikimi. Të anketuarit ishin të lirë të tërhiqnin vëzhgimet e tyre dhe / ose intervistat në çdo kohë.

4.2 Kampioni dhe menyra e rekrutimit

Qëllimi ynë në marrjen e mostrave ishte të hetojmë gamën më të gjerë të vlerësimeve të përdoruesve dhe reagimet ndaj censurës në Tajlandë. Kemi synuar të kapim një ndryshim të tillë maksimal (në vend që, për shembull, përfaqësim ose përgjithësim) si një kundërshtim i fuqishëm ndaj kufizimeve të qenësishme të animit të anketës në mbledhjen dhe interpretimin e provave cilësore empirike. Me këtë në mendje, çdo përdorues i Internetit Thai kishte të drejtë të merrte pjesë në studim, pavarësisht nga kombësia ose vendndodhja. Të vetmet kërkesa për përshtatshmëri ishin që respondentët 1) kishin kaluar shumicën e vitit të kaluar në Tajlandë, dhe 2) ishin mbi 20 vjeç (mosha e rritur në Tajlandë). Veçanërisht, kombësia nuk kishte një efekt statistikisht të rëndësishëm në çdo përgjigje të anketës. Këto kërkesa minimale të përshtatshmërisë nënkuptonin që ne patëm mundësinë të hulumtojmë përdoruesit në të gjithë spektrin e mbështetjes për censurën (si "pro" dhe "anti") dhe përdorimin e mjeteve të shmangies (si përdoruesit dhe jo përdoruesit). Kjo ndryshim lehtëson forcën e këtij studimi në karakterizimin e një sërë eksperiencash komplekse dhe individuale të përdoruesve të internetit. Për shembull, perspektivat e përdoruesve nuk hedhin dritë mbi mënyrën se si njerëzit bëhen të vetëdijshëm për teknologjinë e re, çka çon në pranimin ose refuzimin e saj dhe çfarë ndryshimesh të projektimit ose zbatimit mund ta inkurajojnë adoptimin [5].

Rekrutuam anketuesit e pyetësorit kryesisht përmes metodave të marrjes së mostrave të mbledhjes [6] - kjo është një teknikë marrjeje në të cilën subjektet fillestare rekrutojnë subjekte të tjera duke shperndarë linkun e studimit. Kampionimi i mbledhjes është më i përshtatshëm për popullatat e vështira për t'u rekrutuar që kërkojnë një shkallë të lartë besimi. Për temën jashtëzakonisht të ndjeshme të censurës së Internetit në Tajlandë, marrja e mostrave të mbledhjes së mbledhjeve rriti gjasat që të anketuarit do të merrnin sondazhin nga një burim i besuar dhe kështu të ndjehen më të sigurt duke siguruar përgjigje të sinqerta.

Për të rekrutuar lëndët fillestare, kemi shpërndarë linkun e anketës sa më gjerësisht të jetë e mundur përmes mediave sociale (Facebook, Twitter), blogjeve akademike (New Mandala), listave përkatëse (TLC, Wikimedians në Tajlandë), grupeve profesionale (Bibliotekarët në Tajlandë, ), grupet e interesit në internet (Blognone) dhe mediat online të lajmeve (Prachathai). Ne gjithashtu shpërndam studimin në kontaktet dhe kolegët e autorëve. Në të gjitha rastet, teksti i hyrjes së studimit inkurajoi subjektet që të ndajnë lidhjen brenda rrjeteve të tyre. Për të bërë të mundur izolimin e përgjigjeve të komprometuara në rast të ndonjë "rrëmbimi" nga përdoruesit ekstremë apo edhe nga policë apo aktorë të qeverisë, kemi përdorur URL të dallueshme për secilën metodë të shpërndarjes.

Intervistimi i rekrutimit rrjedh nga anketa, me pyetjen përfundimtare të pyetjes së të anketuarve për të siguruar adresën e tyre të postës elektronike nëse ata ishin të gatshëm të marrin pjesë në një intervistë. Nga 229 anketues, rreth 38 për qind (n = 87) ofruan adresa elektronike, me rreth 59 për qind (n = 135) duke mos dhënë përgjigje dhe 3 për qind (n = 7) duke bërë një deklaratë të veçantë të refuzimit (p.sh. "Shumë e rezikshme" ose "Nëse keni ardhur në Tajlandë dhe keni hapësirë të sigurt dhe ballë për ballë, do ta konsideroj atë". Nuk gjetëm dallime statistikisht të rëndësishme në gatishmërinë e intervistës për gjininë, kombësinë ose vendndodhjen.

 

4.3 Vete-selektimi dhe paragjykimet

 

Ndërsa metoda e marrjes së mostrave të mbledhjes së këtij studimi arriti qëllimin e saj për të kapur ndryshime të medha në mesin e një numri të gjerë të përdoruesve të internetit Thai, prap se prap ky kampoinim nuk ishte përfaqësues i atij grupi të përgjithshëm. Triangulimi midis metodave të shumta krijoi disa pika të vetë-përzgjedhjes në studim: të anketuarit fillimisht zgjodhën veten e tyre, për të parë dhe përfunduar studimin, pastaj siguruan informacionin e tyre të kontaktit për intervistat dhe pastaj iu përgjigjen me email kerkesave të autorëve per intervistat e planifikuara . Për më tepër, për shkak të kufizimeve të qenësishme në shpërndarjen e sondazheve, të anketuarit e mundshëm nuk mund ta kenë parë kurrë anketen.

Këto faza të vetë-përzgjedhjes ka të ngjarë të kontribuojnë në anashkalimin demografik, të cilin e përshkruajmë më në detaje në Seksionin 5.1 më poshtë. Veçanërisht, këto metoda mund të kenë filtruar ata që kanë shqetësime rreth pasojave të pjesëmarrjes së tyre në studim, të cilët nuk i besojnë sondazhit ose akademikëve të lidhur me të, ose që nuk ishin të interesuar mjaftueshëm për të investuar kohë në rritje. Së fundmi, domosdoshmëria për të minimizuar rrezikun e subjekteve njerëzore duke mbledhur informacion të besueshëm për një ndjeshmëri
tema e kufizuar specifikat e informacionit që ne mund të kërkojmë në mënyrë të sigurt nga të anketuarit.

4.4 Procedurat

Sondazhi dhe intervistat mbetën të hapura deri në një "pikë ngopjeje", në të cilën sondazhet dhe intervistat shtesë nuk zbuluan më tema të reja [33]

 

4.4.1  Procedura e anketimit

 

Teksti i anketës23 ishte në të dyja gjuhët angleze dhe tajlandeze, me folës të shumëfishtë vendas të Tajlandë që verifikonin përkthimin thai. Anketa ishte e hapur për dy javë dhe një javë në shkurt të vitit 2016 në platformën e studimit të universitetit tonë. Kjo platformë përdor një metodë të përkthimit të kodit që lejon identifikimin e sigurt dhe tërheqjen e përgjigjeve. Ne gjithashtu zgjodhëm platformën për shoqërimin e saj me institucionin tonë, i cili synonte t'i përcjellë më tej të anketuarve përkatësinë akademike dhe qëllimet tona.

Seksioni i parë i anketës nuk ka përmendur censurën ose bllokimet, dhe në vend ka bërë pyetje rreth asaj se ku dhe si të anketuarit aksesohen në Internet. Kjo pjesë përfundoi me një pyetje neutrale dhe të hapur për të hetuar atë që të anketuarit kishin gjetur më të rëndësishme në lidhje me përdorimin e internetit në Tajlandë. Pyetjet e mëposhtme përfshinin: cilat lloje të përmbajtjes së bllokuar të anketuarve hasen dhe sa shpesh; nëse dhe si të anketuarit kanë tentuar ndonjëherë të kenë qasje në përmbajtjen e bllokuar; nëse dhe ku të anketuarit kishin postuar ndonjëherë përmbajtje që më vonë ishte bllokuar; pyetje të hapura për ndryshimin dhe kufizimin në internetin Thai; dhe një pyetje me zgjedhje të shumëfishtë në lidhje me atë nëse të anketuarit kanë qenë ndonjëherë vetë-censuruar nga frika e ligjit.

4.4.2 Procedurat e intervistimit

Bazuar në përmbajtjen e përgjigjeve të sondazhit të tyre, ne synonim variablin maksimal në zgjedhjen e respondentëve të anketuar të gatshëm për të kontaktuar për intervista. Intervistat u zhvilluan përmes Skype ose telefonit në gjuhën preferenciale të respondentit (anglisht ose tailandisht). Intervistat u regjistruan në audio me pëlqimin e të anketuarve, u transkriptuan dhe pastaj u shkatërruan brenda 45 ditëve. Ndonëse intervistat përfshinin pyetjet pasuese të secilës të anketuar, ne ndoqëm një protokoll gjysmë të strukturuar të intervistës4 për të siguruar që të njëjtat linja bazë të hetimit ishin ndjekur në secilën intervistë. Përveç pyetjeve pasuese për përgjigjet e studimit, intervistat hulumtuan: pikat e forta dhe të metat e strategjive të anashkalimit të censurës së të anketuarve, nëse ka; konceptet e respondentëve për mjete më të mira; ndërgjegjësimi i të anketuarve dhe përvoja me informatorët e qytetarëve; dhe menaxhimin e prezencave publike në internet si faqet e mediave sociale.

 

4.5 Analizat

Metodat tona të përziera shfrytëzojnë pikat e forta dhe dobësitë e metodologjive të anketimit dhe intervistimit. Ndërsa sondazhi online na lejoi të arrinim në një gamë më të gjerë të të anketuarve, nuk lejoi pyetje të vazhdueshme ose diskutime të thella. Intervistat, nga ana tjetër, u dhanë të anketuarve një mundësi për të zbuluar tregime dhe mendime që nuk mund të na kënaqin persa i perket shperndarjes me shkrim, por ama paraqitën një shtresë shtesë të vetë-përzgjedhjes. Kombinimi i këtyre metodave sjell një vlerësim më të plotë të praktikave dhe perspektivave të përdoruesve sesa mund të prodhojë vetëm secila metodë.

Të dhënat sasiore nga pyetjet e mbyllura dhe me zgjedhje me zgjedhje të shumëfishta i kushtojnë vëmendje analizave statistikore për të hetuar trendet, korrelacionet dhe rëndësinë statistikore, të cilat raportojmë në vijë aty ku është e përshtatshme.

Të dhënat cilësore vinin nga pyetjet e pyetjeve të hapura dhe nga intervistat. Ne kemi përdorur një tendencë teorikisht të bazuar në kodimin tematik [43], një proces përsëritës i zhvillimit, testimit dhe modifikimit të temave emergjente ose "kodeve" nga të dhënat. Dy nga autorët - një që flet rrjedhshëm gjuhën angleze, një që rrjedh natyrisht në gjuhën tajlandeze dhe çdo person i aftë në të dyja gjuhët - i ka koduar në mënyrë të pavarur të gjitha përgjigjet cilësore të studimit dhe transkriptat e intervistimit. Gjatë këtij procesi, të gjitha anketat në gjuhën Thai dhe përgjigjet në intervistë u përkthyen në anglisht dhe u verifikuan nga folës të shumëfishtë. Pas arritjes së konsensusit dhe rishikimit të kodeve kur është e nevojshme, ne kemi zhvilluar një kodek përfundimtar për të aplikuar për të dhënat. Kodet e nivelit të lartë janë pasqyruar në seksione dhe nënseksione tematike për të cilat raportojmë gjetjet tona në Seksionin 5.

3. Nje kopje e instrumentit te anketimit mund te gjendet ne https://catalyst.uw.edu/webq/survey/gennie/323533.

4. Nje kopje e protokollit te intervistave mund te gjendet ne http://seclab.cs.washington.edu/pubs/IEEE-EuroSP-Gebhart-EtAl-2017Interview-Protocol.pdf.

Tabela 1

Demografia e te intervistuarve

Nr.

Gjinia

Mosha

Kombesia

Profesioni

1

M

20-29

Amerikan

Profesor

2

M

60-69

Amerikan

Kerkues

3.

M

60-69

Hollandeze

Kerkues

4.

F

30-39

Tailandezo-Amerikane

Gazetare e jetes se perditshme

5.

M

20-29

Tailandeze

Kerkues/muzikante

6.

M

20-29

Tailandeze

Studente te diplomuar

7.

F

30-39

Tailandeze

Kandidate PhD

8.

M

20-29

Tailandeze

Punonjes qeverie

9.

F

20-29

Tailandeze

Kerkuese

10.

F

20-29

Tailandeze

Kerkues lajmesh

11.

M

40-49

Tailandeze

Profesor

12.

M

20-29

Tailandeze

Student

13.

M

20-29

Tailandeze

Graphic Designer

 

5. Rezultatet

Pas një pasqyre të të anketuarve dhe demografisë së tyre, i paraqesim gjetjet tona në katër kategori: praktikat aktuale, kërcënimet me përvojë dhe të perceptuar, problemet e pazgjidhura dhe vëzhgimet shtesë.

5.1 Panorama e te Anketuarve

Anketa u mbyll me një total prej 245 përgjigjesh nga 691 pikëpamje të përgjithshme, për një shkallë të përafërt prej 35 përqind të përgjigjes. Nga këto, 16 përgjigje u hoqën (15 për moszgjidhje dhe 1 me kërkesë të të paditurit) për një mostër përfundimtare prej 229. Metoda jonë e marrjes së mostrave të mbledhjes me skuqje rezultoi në një ndryshim drejt respondentëve të rinj të arsimuar, me një moshë mesatare prej 38 dhe 92 përqindje (n = 210) që kanë arritur të paktën një diplomë bachelor. Meshkujt (62%, n = 142) dhe shtetasit jo-shtetërorë (32%, n = 74) gjithashtu ishin të mbi-përfaqësuar. Sidoqoftë, kombësia nuk kishte një efekt statistikisht të rëndësishëm në çdo përgjigje të anketës. Të anketuarit kanë raportuar një varg profesionesh, me bujqësi (n = 2) dhe me mbajtjen e shtëpisë (n = 2) së bashku me gazetarinë (n = 6) dhe bibliotekarinë (n = 5). Profesionet më të zakonshme ishin universiteti dhe teknologjia: studentët (n = 29), akademikët (n = 27), kontraktorët e pavarur ose përkthyesit e pavarur (n = 22) dhe pozicionet e lidhura me teknologjinë (n = 19) punonjësit e sektorit (n = 18) dhe punonjësit e qeverisë (n = 16). Ne kontaktuam 38 respondentë për intervista, nga të cilat 13 u intervistuan (shih tabelën 1 në faqen e mëparshme).

5.2 Praktikat e sotshme

Praktikat aktuale të të anketuarve zbulojnë kënaqësinë e përgjithshme për aftësinë e mjeteve të anashkalimit të censurës, për të hyrë në përmbajtjen e bllokuar, por edhe në lidhje me trendet rreth konceptimeve të pasakta ose të keqinformuara të funksioneve që ofrojnë mjete të ndryshme dhe aktorëve pas përmbajtjes së bllokuar. Të anketuarit gjithashtu vetë-censurohen dhe morën masa paraprake shtesë për mediat sociale.

 

5.2.1 Aksesimi i permbajtjes se Bllokuar

Të anketuarit raportuan se ishin në gjendje tia gjenin anen bllokimeve duke përdorur jo vetëm mjete teknike, por edhe metoda ad hoc (shih Tabelën 2). Rreth 63 përqind (n = 144) kishin tentuar të shmangnin blloqet më parë. Prej tyre, rreth 90 për qind (n = 132) thanë se përpjekjet e tyre ishin të suksesshme, duke treguar se mjetet ekzistuese ishin në gjendje të shmangnin strategjitë aktuale të censurës të qeverisë. Njëmbëdhjetë të anketuar kanë raportuar dështim, me vetëm tre metoda: proxies (n = 2), VPNs (n = 2) dhe kërkimet alternative (n = 3). (Katër nuk raportuan asnjë metodë.) Të gjithë kishin arsimim të bachelor ose master, dhe nuk ndryshonin nga mesatarja e të anketuarve në numrin e viteve që kishin përdorur internetin ose sasinë e kohës që shpenzonin në internet në ditë. Ata për të cilët dështuan proxies ose VPN shprehën zhgënjim me gjetjen e udhëzimeve, të mësuarit se si të përdorin mjetet dhe performancën e ngadaltë. Në mënyrë të konsiderueshme, gratë kishin më pak gjasa të përpiqeshin të anashkalonin censurën (testin e saktë të Fisherit, p <0.01) dhe më shumë të ngjarë të dështonin nëse bënin (Testi i saktë i Fisherit, p <0.01). Këto përfundime mbështeten në një mostër relativisht të vogël prej vetëm 35 të anketuarish femra, të cilët u përpoqën të anashkalojnë censurën. Sidoqoftë, edhe madhësia e vogël e këtij kampioni është tregues i nënpërfaqësimit të grave në përpjekjet për anashkalim të të anketuarve. Këto gjetje sugjerojnë se sfidat e aksesit nuk erdhën nga aftësia teknike e mjeteve për të anashkaluar censurën, por nga mënyra se si ishin lehtësisht të disponueshme dhe të kuptueshme që u përgjigjen të anketuarve.

TABLE 2 Mjetet dhe strategjite e anashkalimit te censures.

 Përqindjet janë nga 144 i cili eshte numri i të anketuarve që kanë raportuar tentim shmangie. Për shkak se të anketuarit në përgjithësi kanë listuar më shumë se një mjet / strategji, ato do të shtohen deri në më shumë se 100%.

Mjet/Strategji

Shenime/shembuj

#

%

VPN

Hola(3),HideMyAss,Hotspot, Shield,Zenmate,Softether

54

32.64

Proxy

ProxyChain,oProxy,TurboHIde,Privoxy,Lantern, freeproxies in general

47

32.64

Tor

--

34

23.61

Google Translate

--

9

6.25

Search for different source

Perfshire copy-paste searching

7

4.86

Cache

--

6

4.17

Wait until Physically abroad

--

4

2.78

 

Mobile sites

--

3

2.08

Mobile apps

e.g specific new source`s apps

2

1.39

Internet Archive

--

1

0.69

RSS FEEDS

--

1

0.69

Change domain

e.g. example.fr ne vend te example.com

1

0.69

Change ISP

Generally via mobile network

1

0.69

Change search to English

Sitet ne gjuhen angleze me pak strikte se sitet ne gjuhen Thailandeze

1

0.69

Perdor kompiuter qe punon me serverat jashte

--

1

0.69

Pyet nje shok qe jeton jashte qe te gjeje nje permbajtje

--

1

0.69

 

 

5.2.2  Perzgjedhja e mjeteve te rrezikshme

Edhe pse të anketuarit zbuluan se mjetet ekzistuese të anashkalimit ishin efektive, strategjitë e tyre për përzgjedhjen e mjeteve të tilla ishin të rrezikshme dhe të nxitura nga incidentet. Disa të anketuar raportuan për kërkimin dhe përzgjedhjen e mjeteve të reja sa herë që hasnin përmbajtje të bllokuara. Kjo tregon një mundësi të konsiderueshme për të përmirësuar shpërndarjen e mjeteve, të cilat i diskutojmë më hollësisht në Seksionin 6. Ndërsa disa sondazhe dhe intervista intervistuar përshkruan mësimin rreth proxies dhe VPNs nga grupet akademike ose avokati të medias, shumica u mbështetën në kërkimet e përsëritura të Google. Besimi në Google luajti një rol kyç në këtë praktikë.

Intervistuesi # 6 tha: "Gjëja e parë që sapo shkoj në Google dhe kërkoj serverin proxy." Kliko, kliko, e marr, dhe keshtu ia dal. Kam lloj besimi që Google të ketë proxy ato më të mirët, pasi SEO do te kujdeset per ta qe te jene me te miret. Kështu që unë do të bëj dy të parat që nuk janë ads. "Përvojat e represionit të rreptë gjithashtu motivuan të anketuarit që të përdorin mjete më të forta të rezistencës. Intervistuesi # 9 mësoi të përdorte Tor-in kur Facebook u bllokua per njefare kohe, pas grushtit të shtetit të vitit 2014. Ky përdorim i një shërbimi anonim për të hyrë në një llogari të medias sociale të identifikueshme në mënyrë individuale nuk është domosdoshmërisht një kontradiktë, pasi Tor mbron historite e browser-it, vendndodhjen dhe identitetin e tij nga ISP-të dhe mbikëqyrje të tjera në upstream[12]. Në këtë rast, Intervistuesi # 9 e perceptonte Tor-in si mjetin më të fortë, më kompleks, në dispozicion për të kapërcyer një bllok të pazakontë, ne kohen e krizës se Facebook. Pasi Facebook u zhbllokua, ajo ndërpreu përdorimin e Tor-it pasi kerkonte kohë dhe përpjekjeve. Përgjigjet e anketës konfirmojnë megjithatë se ky bllokim i shkurtër i Facebook tërhoqi vëmendjen tek censura, me disa të anketuar që e përshkruanin atë si situatën në të cilën ata ndiheshin më të kufizuar në internet. Për më tepër, përvojat kufizuese të internetit nuk u kufizuan vetëm në kontekstin vetem ne Tailande; një anketues i anketuar  tailandez raportoi se ishte duke përdorur një VPN në Tajlandë vetëm pasi e miratoi atë gjatë udhëtimit në Kinë.

Intervistat sugjerojnë gjithashtu një marrëdhënie ndërmjet përmbajtjes së dëshiruar dhe mjeteve të zgjedhura. Për shembull, Intervistuesi # 13 miratoi VPN-të në një përpjekje për të përmirësuar shpejtësinë e lojrave. Intervistuesi # 4 gjithashtu përshkroi përdorimin e VPN-ve duke i dhënë prioritet performancës mbi anonimitetin ose shqetësime të tjera, duke përdorur një VPN për video streaming dhe një proxy për përmbajtje të tjera: "Përdoret nga që Netflix nuk ishte e lejuar në Tajlandë. Pra, gjëja tjetër e vetme që bejme është përdorimi i një VPN-je. Por, për një faqe interneti normale  përdorim vetëm një proxy të bazuar në browser. "Në përgjithësi, përzgjedhja e mjeteve nuk u zhvillua në vakum, me të anketuarit që bënin vlerësime në vend, ndonjëherë të pasakta, të karakteristikave të sigurisë, performancës, rrezikut dhe dëshiruar përmbajtje.

TABELA 3

Kategorite dhe pjeset e permbajtjes se bllokuar.Perqindjet jane nga i gjithe kampioni i 299-tes. Per shkak se te anketuarit kane listuar me shume se nje kategori pergjigjet e tyre dalin me shume se 100%. 

Kategoria

Shenie/shembuj

#

%

Lajme

 

113

49.34

--Nga vendi

Lajmet tailandeze

2

0.87

--nga bota

The Daily Mail (58), Asia Sentinel (2), The Guardian (2), The New York Times (2), Business Insiders, Wall Street Journal

69

30.13

Pornografi

Pornhub, X-ART, ImageFap, free pornography in general

55

24.02

Lèse majesté (kunder shtetit)

--

43

18.78

Politike

--

40

17.47

Muzike,video

YouTube (14), Netflix (6), Vevo,Ustream

36

15.72

Kriticizem qeverise/ushtrise

--

25

10.92

Siguri Kombetare

--

11

4.80

Bloge dhe autore individuale

Political Prisoners of Thailand (4), Andrew MacGregor Marshall (4), Andrew Drummond (2), Saksith Saiyasombut

11

4.80

Media sociale

Links from/posts on (4), forums/webboards (4), Facebook after the coup (2)

10

4.37

Opozita politike

Thairedshirts.org

7

3.06

Filesharing

--

6

2.62

Lojra

Tropico 5

4

1.75

Lojra fati

Link-e nga bastet sportive

4

1.75

Ads

--

3

1.31

Kryengritja jugore

Përmbajtja lidhur me rebelimin e vazhdueshëm mysliman në jug të Tajlandës

3

1.31

Kerkim shkencor

---

3

1.31

Ofendime

---

2

0.87

Mjete te anashkalimit te censures

---

2

0.87

“Asgje”

---

2

0.87

 

 

5.2.3 Vleresimet e papershtatshme te Permbajtjes

Përdoruesit në Tajlandë mund të hasin përmbajtje të bllokuar nga aktorë të ndryshëm përtej qeverisë, dhe të anketuarit nuk ishin gjithmonë të sigurt se cili ishte aktori përgjegjës për një bllokim të veçantë. Pronaret e përmbajtjes mund të kufizojnë përmbajtjen në fushën e të drejtës së autorit ose licencimit, dhe ofruesit e përmbajtjes dhe platformat (si Netflix) mund të mos e bëjnë përmbajtjen të disponueshme në vende të caktuara (të njohura edhe si "geoblocking"). Përdoruesit të cilët nuk mund të bëjnë dallimin mes këtyre aktorëve bllokues nuk mund të përcaktojnë me saktësi se çfarë përmbajtjeje bllokon qeveria e tyre (me sa duket kundërshtari më i rëndësishëm në mesin e aktorëve bllokues) e konsideron sensitive.

Duke përdorur fjalët dhe kategorizimet e të anketuarve nga përgjigjet në një pyetësor të hapur për pyetjen se çfarë përmbajtjesh të bllokuara kishin takuar, Tabela 3 paraqet kategoritë e përmbajtjes së bllokuar dhe sa shpesh i kanë raportuar të anketuarit. Vini re se kjo nuk është një përfaqësim i asaj se çfarë dhe sa përmbajtje është censura e qeverisë, por një masë se sa shpesh anketuesit e anketës kanë raportuar se hasen në kategori dhe raste të përmbajtjes së bllokuar. Shumica e të anketuarve renditën vetëm përmbajtjen e bllokuar nga qeveria, me disa madje duke specifikuar nëse blloqet erdhën nga agjencitë qeveritare, ISP-të, ose licencimin ose kufizimet e të drejtave të autorit. Kur blloqet çuan në faqet e bllokuara të qeverisë, zakonisht faqet me një Ministri të TIK ose me vulën e policisë të shoqëruar me një deklaratë se faqja e internetit ishte "e papërshtatshme" dhe ishte bllokuar, të anketuarit ishin të bindur se aktori bllokues ishte qeveria. Por, përtej atyre faqeve të njohura si te bllokuara, disa të anketuar nuk ishin të sigurt se çfarë mund të bllokonte qeveria apo çfarë do të dukej. Rreth 10 për qind e të anketuarve (n = 23) shprehën vlerësime të pasigurta ose të pasakta të aktorëve bllokues në lidhje me mediat (n = 21) dhe përmbajtjen e hulumtimit (n = 2).

Ndërsa qeveria e Tailandës bllokon ose ka bllokuar të gjitha kategoritë e raportuara nga anketuesit, rastet specifike ndryshojnë dhe mund të kontribuojnë në konfuzionin e përdoruesve midis censurës së qeverisë, geoblocking, licencimit dhe arsyeve të tjera për përmbajtjen që të jenë të paarritshme. Për shembull, të intervistuarit të cilët raportuan klipet e YouTube dhe Netflix si të bllokuar, ka gjasa të vrapojnë në geoblocking. Megjithatë, kujtimet e censurës qeveritare të Youtube në 2006 dhe 2007 mund të kenë ndikuar në vlerësimet e respondentëve për geoblocking aktuale. Një anketues i anketuar në mënyrë eksplicite i atribuohet rritjes së qasjes së Netflix në pagesat Thai: "Ka më shumë informacion të censuruar, por Tailanda po i lejon ngadalë vendasit të kenë akses në faqet e huaja të internetit  (p.sh. Netflix)."

 

Të anketuarit gjithashtu në mënyrë të pasaktë kanë grumbulluar përmbajtje hulumtuese akademike me kufizime të fundit ushtarake mbi liritë dhe fjalën akademike: "Përmbajtja që ligji e konsideron të papërshtatshme është ende e bllokuar, duke përfshirë edhe hulumtimet nën të drejtën e autorit. (เนื้อหาที่กฎหมายกำหนดว่าไม่เหมาะสมซึ่งเข้าถึงไม่ได้อยู่แล้วก็ยังค งปิดกั้นอยู่ รวมถึงงาน วิจัยที่ติดลิขสิทธิ์ด้วย )”

Një i anketuar i anketuar do të perceptohej edhe si pamundësia e studimit të këtij studimi si censurë qeveritare. Pasi u përpoq të hynte në studim pas mbylljes së tij, ai i dërgoi email autorëve për të shprehur shqetësimin se anketa ishte bllokuar nga qeveria ushtarake. Intervistoni përgjigjet e elaboruara mbi natyrën e kësaj pasigurie. Kur u pyet se si ajo vlerëson se çfarë përmbajtje është bllokuar dhe kush e ka bllokuar atë, Intervistuesi # 9 ka thënë: "Nuk kam asnjë ide. Por unë vetëm supozoj se ndoshta është një bllokim qeveritar. Unë nuk e di se cila faqet e internetit janë të bllokuara ose kush i bllokon ato. Por unë shoh nga Facebook se ka bllokime qe ndodhin.                                                                                                                      (ไม่ทราบเลยแต่ว่าแค่คิดไปเองว่าเอออาจจะเป็นรัฐบาลบล็อกอะไรยังเงี้ยไม่ทราบเลยว่าเว็บไซต์ไหนโดนบล้อกหรื อใครบล็อก แต ่เห็นจากในเฟซบุ๊คว่ามีการบล็อกเกิดขึ้น )”

Sondazhi dhe përgjigjet e intervistës gjithashtu vunë në dukje motivime të papërshtatshme dhe të paparashikueshme të qeverisë për censurë, të cilat mund të kontribuojnë në vështirësi në vlerësimin se kush bllokon përmbajtjen dhe pse. Disa të anketuar e ndryshëm e konsideruan përmbajtjen e bllokuar "të rastësishme", "të bllokuar në menyrë të paarsyeshme" dhe "dashamirëse" dhe vunë në dukje se "bllokimi del aty ku nuk e pret." Një i anketuar thjesht përmblodhi përmbajtjen e bllokuar si " qeveria nuk i pëlqen. เกี่ยวกั บเรื่องที่รัฐบาลไม่ชอบใจ )”.

Pa kërkuar shprehimisht anketuesit e anketës për të listuar aktorët bllokues përveç përmbajtjes së bllokuar, ky konstatim mbetet i paqartë. Megjithatë, ky model sugjeron që perceptimi i përdoruesit dhe përvoja e përmbajtjes së bllokuar mund të jenë të ngjashme pa marrë parasysh aktorin. Për më tepër, të anketuarit nuk kanë burime formale për t'i ndihmuar ata të përcaktojnë aktorët dhe metodat pas përmbajtjes së bllokuar, një problem që ne i rishikojmë në Seksionin 6.

5.2.4 Masat paraprake te medias sociale

Të anketuarit raportojnë se kanë marrë masa paraprake për mediat sociale për t`u mbrojtur
vetë nga qeveria dhe nga kolegët e motivuar politikisht. Në mungesë të mbrojtjes teknike, të anketuarit u përqëndruan në menaxhimin social dhe vetëcensurimin.

Disa censurime të vëzhguara të qeverisë, jane duke u zhvendosur nga bllokimi i drejtpërdrejtë, ndersa përdoruesit gjithnjë e më shumë lëvizin drejt medias sociale: "Faqet më të vogla janë bllokuar sepse ka kanale të ndryshme komunikimi që janë me të vështira për t'u bllokuar, si media sociale si Facebook. (เว็บไซต์ เหมือน จะ กูก บล็อค น้อย ลง เพราะว่า มี ช่อง ทาง อื่น ใน การ สื่อสาร ที่ บล็อค ได้ ยาก เช่นโซ เชีย มีเดีย ส์ เช่น เฟ บุ๊ค) "Përveç monitorimit të mjediseve të privatësisë dhe kufizimit të " miqve " ose " ndjekësve " të dikujt, të anketuarit, përdorën disa strategji vetë-censurimi në mediat sociale, duke përfshirë: shmangien e postimit të përmbajtjeve rreth temave të diskutueshme; duke postuar përmbajtje për një "periudhë prove", duke monitoruar përgjigjen e kolegëve, pastaj duke e marrë atë ose duke e rishikuar atë nëse është e nevojshme; duke përdorur shkurtesat dhe pseudonimet për t'iu referuar figurave mbretërore dhe politike; dhe duke konsideruar me kujdes atë që ata u pëlqejnë, ndajnë ose ndryshe ripostojne.

Intervistuesi # 11 e përshkroi procesin e tij të mendimit: "Nëse është diçka për monarkinë, unë kurrë nuk kam postuar ose nuk e kam ndarë atë, sepse unë e di se nëse bëj diçka të tillë në Tajlandë, është shumë e rrezikshme- gjithçka për monarkinë ose stabilitetin e qeverisë. Unë kurrë nuk kam shprehur mendime apo edhe klikuar 'si' në postimet e njerëzve të tjerë sepse është kaq e rrezikshme. (ถ้าน ของ ไทย เกี่ยว กับ สถาบัน ผม จะ ไม่ เคย โพ สหรือ แชร์ ห่ือ ว่า ไล ไล ค์ เลย เพราะ รู้ รู้ ดี ว่า ทำ ไวย ไวย นี้ ใหม่ ไทย นี่ อัน ราย มากอะไร ที่ เกี่ยว กับ สถาบัน หรือ ว่าความ มั่นคง ของ รัฐบาล ผม จะ ไม่ เคย แสดง ความ เห็น หรือ แม้ ถ้า กด ไล ค์ โพ ที่ คน อื่น โพ เพราะ ว่า มัน อันตราย) "Të anketuarit të cilët arritën faqet grup apo forume të tjera publike censuruan të tjerët, në mënyrë që të zbusnin rrezikun e tyre si ndërmjetës. Intervistuesi # 4 bëri një referencë në gazetën popullore online Prachathai për rastin e përgjegjësisë ndërmjetësuese në përshkrimin e përpjekjeve të veta të monitorimit si administrator i grupit Facebook: "Për një kohë unë menazhova një faqe në Facebook për gazetarët dhe na u desh të vendosnim një filtër mjaft të rreptë në rast çdokush nisej për të shkruar ndonjë gjë që lidhej me Madherine dhe nuk mund ta hiqnim dot në kohë. Për shkak se kryeministri ynë tashmë ka thënë, nese ky moderator për një gazetë tailandeze nuk i  hiqte ne kohe këto vërejtje fyese ndaj monarkisë atehere dënohet me disa vjet burgim. " Kjo nxjerr në pah kërcënimet që lidhen me censurën që mbeten edhe pasi përdoruesit kanë arritur akses pasiv në përmbajtje. Në vend të kësaj, të anketuarit ndjeheshin më të rrezikuar kur u përpoqën të krijonin dhe shpërndanin informacionin në mënyrë aktive.

5.3 Kercenimet

Kërcënimet që i pershkruan  të anketuarit  cuan në dy kategori të ndryshme: kërcënime nga përvoja dhe kërcënime të perceptuara. Kërcënimet që të anketuarit kishin drejtpërdrejt nga përvoja ishin pothuajse ekskluzivisht të lidhura me kolegët e tyre dhe mediat sociale. Nga ana tjeter, kërcënimet e perceptuara dhe hipotetike,  na cuan rreth koncepteve të paqarta të kapacitetit dhe vullneti i qeverisë. Ne gjithashtu identifikojmë kërcënimet e kapercyera, të cilat të anketuarit i kanë nënkuptuar, nuk duken drejtperdrejt drejtpërdrejt në përgjigjet e tyre.

5.3.1. Kërcënimet nga përvoja. Monitorimi dhe raportimi i kolegeve(peers)
paraqiti kërcënimin më të forte ndaj të anketuarve, kjo ishte zona ku ata u mungonin
mjete teknike për të mbrojtur veten. Kryesisht nga intervistat , janë nxjerrë përshkrime për përvojat dhe kërcënimet aktuale. Këto kërcënime përfshihen thjesht duke u "unfriended" në Facebook, duke pasur postimet e bllokuara dikujt ose duke hequr, ofezat publike, dhe duke u raportuar administratorët, ofruesit e platformave ose autoritetet lokale.
Intervistuesi # 5 përshkroi një përvojë turperimi me publikun:
"Ishte një artikull qe fliste per njerin ishte tallur me qenin e mbretit në internet,  nga që ai është shumë i famshëm dhe bëjnë  filma për të. Dhe ai mori lèse majesté për këtë.Te gjitheve  u duket  si një dicka qesharake, por askush nuk flet apo e permend këtë. Prandaj desha të them se kjo është qesharake, dhe
fjalët që kam vënë në internet ishin mjaft satirike, dhe për këtë njerit nga miqte  te mbretit iu duk sikur unë u talla me mbretin. Ai e shperndau atë në llogarinë e tij në Facebook, duke shkruar komentin e tij: 'Unë nuk mund ta pranoj këtë lloj sjellje nga dikush që eshte i ditur. Nëse nuk e pëlqeni mbretin, duhet të dilni jashtë. ' Postimi i tij fitoi 150 pëlqime. U ndjeva shumë keq për këtë. "
Edhe pse të anketuarit kishin shqetësime rreth forumit shoqëror tailandez Pantip, aplikacioni popullor për mesazheve celulare LINE,dhe seksionet e  komenteve te faqeve të lajmeve, Facebook-u ishte tema me e zakonshëm midis disa aspekteve të censurës dhe vetë-censurës. Në Facebook, të anketuarit u futën lidhjet e bllokuara, kishin përmbajtjen e tyre të bllokuar nga grupi administratorëve dhe madje edhe vetë Facebook, dhe u raportuan vetë ose të ekspozuar nga kolegët. Nga 15 e anketuarve të cilët raportuan se kishin postuar diçka në internet që më vonë ishte bllokuar, 9 janë censuruar në Facebook.
Popullariteti i Facebook në mesin e përdoruesve të Internetit ne Tailande paraqet një
sfidë për miratimin e gjerë të alternativave,platforma të mediave sociale të rezistueshme ndaj censurës, por gjithashtu paraqet mundësi për ndryshime të thjeshta por të fuqishme mbrojnë përdoruesit. Ne diskutojmë më shumë rreth rekomandimeve detaje të bashkëngjitura në Seksionin 6.

5.3.2. Kërcënimet e perceptuara. Te anketuarit që kishin frikë
pergjithsisht nga mbikëqyrja e qeverisë, paten shqetësime dhe kërcënime te tilla hipotetike që ata nuk kishin përjetuar drejtpërdrejt.
Vetëm një i anketuar i anketuar raportoi të ketë qenë thirrur për "rregullim qëndrimi për ushtrinë
qeveritare ", dhe asnjë intervistë nuk raportoi sa kane përjetuar kërcënime të drejtpërdrejta konkrete. Kështu, këto gjetjenuk mund të specifikojnë realitetet teknike të kapacitetit dhe vullnetit te kundërshtarëve të qeverisë. Përkundrazi, ne raportojme se si të anketuarit perceptojnë kapacitetin e qeverisë dhe sa  i fuqishëm eshte roli i këtyre perceptimeve në formësimin e praktikave online.

Ndërsa të anketuarit vazhdimisht përshkruan monitorimin e qeverisë si një kërcënim serioz, pasiguri dhe kontradiktore ne vetvete, përgjigjet qe dominonin ishin rreth natyrës se saktë të atij kërcënimi:
"Megjithëse shpejtësite dhe sasia e infoamcionit eshte rritur, paranoja kohët e fundit ka gjithashtu rritje. Nuk mas ha mendja  se të gjitha këto mund te monitorohen. Nëse kjo është e vërtetë apo jo, unë nuk jam i sigurt ... por ky është një shqetësim ditor dhe nuk duhet të jetë. "
Pak të anketuar citojnë direkt publikun e gjerë, tregimet e aktivistëve të profilit të lartë, gazetarët, disidentët, ose akademikë të cilëve qeveria ushtarake ka thirrur, arrestuar dhe burgosur. Në vend të kësaj, frika e tyre ishte kryesisht rreth njohjes së miqve dhe anëtarëve të familjes , përvojat me arrestim, burgim, " rregullim qëndrimi”, vjedhja ose sekuestrimi i pajisjeve, thirrjet ushtarake,dhunës policore dhe zhdukjes.
Të anketuarit ishin më të shqetësuar për përdorimin e wifi-ve publike, perspektiva e një porte të vetme ndërkombëtare, sulmet e tipit man-in-the-midle ndaj proxies dhe Tor.
Wi-Fi publik. Të anketuarit ndjeheshin të zbuluar dhe të pasigurt duke përdorur wifi publike në aeroporte, kafene dhe publikë të tjerë hapësira ku përdoruesit janë të detyruar të regjistrojne nga ligji tajlandez identitetin e tyre para se të përdorni një rrjet.

Intervistuesi # 12 tha: "Unë nuk ndihem i sigurt për të dhënë ID -ne time vetëm për të përdorur wifi. Është njelloj si ata mund kene të gjetur atë që unë jam duke bërë. Le të themi sikur t’ia keni dhene njehere dikujt që të përdorë ID-në tuaj personale, për shembull ID-në e pasaportës wifi. Ata mund të shoqërojnë të gjithë veprimet që behen me atë wifi ne emrin tuaj. Kështu që unë kam një ndjenjë se ata munden te na ndjekin sa herë që duan. "
Megjithatë, asnjë nuk raportoi njohuri për ndonjë sulm ose pasojat si rezultat i përdorimit të wifi publik.
Lajme të vetme të portës. Të anketuarit gjithashtu raportuan se ndiheshin më të kufizuara online pas planeve te qeverisë për një portal të vetem  ndërkombëtar te internetit, te cilat u zbuluan në tetor
2015. Edhe pse të anketuarit ishin të shqetësuar për zgjerimin e censurës dhe aftësitë e mbikëqyrjes ne një gateway të vetme, ata kishin dyshime në lidhje me aftësinë e qeverisë për ta zbatuar atë. Intervistuesi # 7, ndërkohë i sigurt për kapacitetin aktual qeveritar, ishte i pasigurt për të ardhmen:
"Për aq sa di unë, qeveria ka një interes mbikëqyrjen e publikut. Por tani ata nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm - nuk jam i sigurt në të ardhmen. Pasi të qeveria ka aftësinë për të përgjuar në publik, a do te kete Tailanda një 'firewall të madh' si Kina? Kam frikë do të jetë kështu - një gateway e vetme.
(
ที่ ทราบ มา ก็ คือ รัฐบาล มี ความ สนใจ ที่ จะ ดักฟัง ประชาชน แต่ว่า
ตอน นี้ รัฐบาล ยัง ไม่มี ศักยภาพ เพียงพอ ที่ ผม ไม่ แน่ใจ ว่า ใน อนาคต หลัง
จาก ที่ รัฐบาล มี ความ สามารถ ที่ จะ ดักฟัง ประชาชน แล้ว เนี่ ประเทศ
จะ มี เร ไฟ ร์ วอ เหมือน ประเทศ จีน รึ ป่าว ซึ่ง ผม กลัว ว่า มัน จะ เป็น
แบบ นั้น ซิ เก เก เว ย์) "
Sulmet man-in-the-middle. Në përgjithësi, të anketuarit ishin te vetëdijshëm por te pasigurt për mundësinë e mbikëqyrjes nepermjet mjeteve te anashkalimit te censurimit. Disa nga të intervistuarit u pyeten   për mbrojtjen mjete të ndryshme të rezistencës ndaj censurës.

Intervistuesi # 6
e pyeti:
"Këtu është një pyetje që kam kërkuar t'ju pyes. A do të jenë ata
[qeveria] në gjendje për të me gjetur mua kur unë përdor një proxy? "
Të tjerët ishin më të shqetësuar për ndjekjen tregtare ose penale sesa mbikëqyrja e qeverisë.
Intervistuesi # 11 ishte më i zëshëm:
"Nëse është nga qeveria, unë nuk jam shumë i interesuar. Nuk me behet vone. Sepse nuk më intereson ose nuk kam frikë se do të gjurmohen nga qeveria. Por unë kam më shumë frikë se disa njerëz rrotull do të duan të dinë më shumë rreth sjelljes sime të përdorimit. Më intereson më shumë te di se më zbulojnë nga proxy për privatësinë, se nga qeveria ose dikush do të gjurmojë se ku shkoj.
(
แต่ กลัว มากกว่า ว่า จะ ทำให้ ใคร บาง คน ที่ อยู่ ตรง กลาง เค้า อยาก จะ รู้
พฤติกรรม การ ใช้ งาน ของ เรา มากกว่า แคร์ เรื่อง ของ ไพร เว ซี่ ที่ จะ ต้อง
เปิดเผย อะไร บาง อย่าง ให้ กับ ตัว พร อก ซี่ มากกว่า แคร์ ว่า จะ โดน) " Dy të intervistuarit kishin njohuri për Tor-in , struktura e rrjetit të drejtimit të trafikut në Internet përmes nyjeve të rastësishme "përpara se të kalonte përmes një" nyje dalje " ne Internetin e hapur, dhe ishin më të shqetësuar për rrezikun
e nyjeve të daljes me qëllim të keq. Megjithatë, edhe këto të anketuar qe marrin vesh  teknikisht,  treguan pasiguri të përgjithshme rreth veprimeve qeveritare.


5.3.3. Kërcënimet e neglizhuara.
Së fundi, ne raportojmë lidhur me censurën
kërcënimet që anketuesit ikanë neglizhuar, por që janë realitet duke pasur parasysh historinë dhe aftësitë e njohura të kundërshtarëve te qeverisë Tailandeze: phishing përmes bllokut te faqeve te qeverisë, gabime tastiere të dëmshme në Tor dhe proxy.
Veçanërisht, të gjitha këto kërcënime do të luanin rol për të zgjedhur dhe përdoruesit e sondazhit që tentojnë të hyjnë në faqet e bllokuara ose të përdorin anashkalimin dhe anonimitetin. Ndërsa nuk ka pasoja formale, janë të regjistruara [22], edhe përpjekjet e thjeshta për të aksesuar në vendet e bllokuara. Llogjika ta thote se masa të tilla, do të ishin per tjetër hap përgatitor në goditjen në rritje në  lèse majesté, pasi kete kane vlerë monitorimi.

Phishing i qeverisë përmes bllokut faqeve baze. Disa nga të anketuarit vlerësuan në mënyrë të pasaktë aktorët e ndryshëm qe qendrojne prapa bllokimit te përmbajtjes. Të anketuarit kanë raportuar kryesisht se ka genjeshtra pozitive (dmth., duke menduar se geoblocking ose website mbyllja ishte në të vërtetë censura e qeverisë), per permbajtjet potencialisht negative (dmth., duke menduar se bllokimi i shtetit ishte në të vërtetë mirëdashës). Qeveria ka tashmë përfituar nga kjo pasiguri për phish per shkak se ato mashtrojnë përdoruesit me faqe bllok. Pas 2014 grusht shteti, policia mbreterore e tailandes hoqi përkohësisht një aplikacion phishing te ngadalte por efektiv te  lidhur në një bllok te nje faqeje qeveritare, i cili mblidhte adresat e përdoruesve të emailit dhe për të arritur në nivelin e aplikimit, informacionin e profilit në Facebook [39]. Koj eshte madje një përpjekjet më bindëse që metodat phishing nuk do të ishin jashtë qeveritare.

Gabimet e tastieres ne Tor. Ndërsa disa të anketuar ishin shqetësuar për nyjet dalëse t e keqija ne Tor , asnjë nuk diskutoi kërcënimin qe lidhet me gabimet  e tastieres ne Tor [42], që do te thote, se mund te nuhaten modelet e trafikut të koduar nëpërmjet analizës që përcakton se çfarë faqe viziton një përdorues anonim.
Proksi të dëmshme. Duke pasur parasysh një menyre të rrezikshme per te monitoruar zakonet e përzgjedhjes të disa të anketuarve, qeveria ka një mundësi për të promovuar fshehurazi një proxy fals. Tailandia tashmë bllokon shërbimet proxy dhe burimet në një masë të kufizuar, duke treguar
leshime të qeverisë për përdorimin e proxy-it në vend.  Për më tepër, qeveria mund të përfitojë nga vezhgimi gabimeve qe bejne perdoruesit ne  përzgjedhjen e mjeteve të nxitura nga incidenti dhe me pas te orkestroje nje censure më te rreptë duke i deguar përdoruesit në një mjet keqdashës.

5.4. Probleme të pazgjidhura
Gjatë gjithë sondazheve dhe intervistave në veçanti, të anketuarit theksuan problemet e sigurisë që va5.4.1. Vlerësimi  i përmbajtjes së bllokuar. Kur doli konfuzioni i diskutimit  rreth identifikimit të agjentëve bllokues dhe mekanizmat, të anketuarit kërkuan një mjet për t'i ndihmuar ata te klasifikonin më mirë faqet e internetit para se t'i vizitojnë ato. Qellimi ishte për të vlerësuar se e çfarë lloji ishte paarritshmeria  qe hasen ata  (p.sh., censurën e qeverisë, geoblocking,probleme teknike, largim nga faqja e internetit, etj), veçanërisht në lidhje me problemin e përmbajtjes, pavarësisht nëse është apo jomund të bllokohet dhe cilet  mund të jenë aktorët ose proceset përgjegjës për bllokimin. Intervistuesi # 2 posaçërisht donte "disa njohuri se a do të jem apo jo i gjurmuar " në një faqe interneti të veçantë. Pa një qartësi kuptimi i censorëve dhe shkaqet e bllokimit, përdoruesit nuk mund të zgjedhin mjete të përshtatshme, e te kuptojnë me saktësiçfarë dhe sa qeveria e tyre dhe censurimi, ose të vlerësojë rreziqet, nëse ka, qe mund të paraqesi aksesimi i përmbajtjes së bllokuar.zhdojne pavarësisht nga teknologjitë dhe strategjitë që ata tashmë jane aplikuar.

5.4.2. Përzgjedhja e mjetit të anashkalimit. Strategjia e përbashkët reaguese e te anketuarve e kërkimit te një proksi të ri ose mjet tjetër çdo herë që hasen përmbajtje të bllokuar, u dha atyre më shumë mundësi për t'u kompromentuar nga mjete të dëmshme ose të pasigurta. Të intervistuarit ishin të vetëdijshëm kjo nuk ishte një strategji optimale, por  asnjëri nuk  perceptonte alternativa më të mira, menjëherë të disponueshme. Disa nga të intervistuarit i kërkuan intervistuesve  këshilla për zgjedhjen e mjeteve,me pyetje rreth malware, reklama të dyshimta dhe burime të besueshme përvec kërkimit të Google.

5.4.3. Pershfirja ne menyre te sigurte te mediave sociale . Me mediat sociale te cilat paraqesin kërcënimin më të zakonshëm sipas përvojes se   të anketuarve,  dhe nevojat e tyre të jashtëzakonshme qe jane kryesisht të interesuara duhen ndermarre hapa per mbrojtjen e ndërveprimeve në atë medium. Kur shkruajne dhe flasin  për monitorimin e mediave sociale, të anketuarit  ishin veçanërisht të shqetësuar për qëndrueshmërinë e ndërveprimeve te tyre në internet. Intervistuesi # 4 përshkroi shqetësimet e saj rreth komunikimit një-me-shumë që lë "gjurmë" : "Unë jam më i shqetësuar për ndonjë lloj ndërveprimi që lë gjurmë. Kjo përfshin klikimin "like" në Facebook Postime të gjitha mënyra për të postuar komente. Softwaret e mesazheve  që është i sigurt,  mesazhet që zhduken - kjo do ta bënte atë më e lehtë komunikimin për mua. Snapchat nuk është një gjë e madhe në Tajlandë, por pyes veten nëse është rritur anonimiteti i tij. " Pak të anketuar theksuan se kriptimi është i dobishëm mbrojtje aktuale ose potenciale. Fjalëkalimet, llogaritë në internet ose çelësat e enkriptimit, në përgjithësi,  nuk shihen si një mbrojtje efektive kundër forcës qeveritare;
Intervistuesi # 12 tregoi per miqtë e tij të cilët, kur iu i thirri ushtria për "përshtatjen e qëndrimit", u detyruan të u japin autoriteteve kredencialet e tyre të medias sociale.

5.5. Vëzhgime të tjera
Sondazhet dhe intervistat zbuluan aspekte të tjera të marrëdhëniet e te aketuarve me censurën e Internetit.  Këto vëzhgime kontribuojnë në një diskutim me shumë dimensione në lidhje me përgjigjet më të përshtatshme problemet e sigurisë të lidhura me censurën për të anketuarit  .

5.5.1 Censura dhe vetë-censura. Të dy dëshmitë sasiore dhe cilësore të studimit sugjerojnë një korrelacion midis censurës që imponon qeveria përdoruesit dhe censurën që përdoruesit i imponojnë vetes. Rreth 70 përqind (n = 160) e të gjithë të anketuarve raportuan se  vendosin të mos postojne diçka online për shkak të frikës nga Ligji. Përgjigjet e studimit me zgjedhje të shumëfishta tregojnë se ata që kane  hasur shpesh përmbajtjet e bllokuara , ka më shumë gjasa që të jene pjesë e këtij 70 përqindshi
(Gama Goodman-Kruskal, 95% CI [0.247, 0.595], gama = 0.421, p <.05). Ky model tregon jo vetëm
sinjifikancen  statistikor, por edhe korrelacionin perkates : rritja e vetë-censures eshte nje ekspozim i rritjes se  përmbajtjes së bllokuar.
Intervistat dhe sondazhet e përpunuara mbi këtë potencial lidhja midis censurës dhe vetë-censurës. një
anketues  ka shkruajtur:  "Ka shumë site të bllokuara. Ndihet si të jesh monitoruar në çdo kohë."
Intervistuesi # 1 e përshkroi më tej lidhjen:
"Efekti i bllokimeve politike është vërtet nje gje goxha dramatike. Nuk e caj shume koken per bllokimin e hapur, por më tepër vetëcensurën dhe se si kjo ndikon në mënyrën se si njerëzit aksesojne informacionin. "

As numër i viteve në internet, e as sasia e kohës shpenzuar në internet në ditë, as përvoja e të pasurit
 përmbajtje te  vete-censuruar, nuk shfaqin  të njëjtën shpjegues me rëndësi për vetëcensurim ashtu si dhe frekuencën e ekspozimit ndaj përmbajtjes së bllokuar. Kombësia nuk ishte gjithashtu një
variabël statistikisht i rëndësishem për të shpjeguar vetëcensurimin;
te anketuarit tailandeze nuk ishin statistikisht shumë më tepër te ndryshem per sa i perket  vetë-censurimit  se të anketuarit e huaj.
Ky korrelacion midis sjelljes së vetëcensurimit dhe ekspozimi ndaj censurës, megjithatë, ende nuk i shpjegon plotësisht tendencat e vetëcensurës. Edhe të anketuarit jashtë  Tajlandës, të cilët me sa duket nuk hasin Censures tailandeze te internetit dhe geoblocking rregullisht, kishin ngjashmeri  te vetë-censurojnë si ata në Tajlandë. Intervistat me të anketuarit si brenda dhe jashtë Tajlandë e konfirmojnë këtë model, gje qe te conne nje drejtim me raportet qe qeveria tailandeze frikëson qytetarët tajlandezë jashtë vendit
Kampioni (n = 27) e të anketuarve që përgjigjen nga jashtë eshte i vogel , megjithatë, roli i vendndodhjes në vetë-censurë meriton hetime të mëtejshme.

5.5.2. Simbolizmi i përmbajtjes se bllokuar. Përgjigjet e pjeseve në studim tregojnë se eshte nje gje kuptimplote te flasesh per  përmbajtjen e bllokuar edhe për të anketuarit që nuk donin apo kishin nevojë për të hyrë në të. Kjo nënvizon pohimin e përgjithshëm të kësaj letre se ndërveprimi i përdoruesve me censurën shkon përtej përpjekjet për të hyrë në përmbajtjen e bllokuar: censura preku
 edhe sjelljen atyre të anketuarve qe kishin relativisht pak interes në përmbajtjen e bllokuar.
Tabloidi britanik Daily Mail, i cili u bllokua me shumicë menjëherë pas grushtit të shtetit 2014 për botimin e një video sensitive të Princit të Kurorës dhe gruas së tij të atëhershme në një ditëlindje të qenit  te tyre, ofron një studim rastesh.
Daily Mail dominoi përgjigjet e studimit në lidhje me bllokimin përmbajtje, me rreth 25 për qind (n = 58) të të anketuarve si një shembull i përmbajtjes së bllokuar. Nga ata të anketuar që përmendën Daily Mail,
gjysma (n = 26) nuk renditi asnjë faqe tjetër të internetit ose llojin e internetit,
duke u shfaqur për të përdorur Daily Mail si stenografi për censurë në përgjithësi. Për shembull, në përgjigje të një pyetjeje se si ka ndryshuar  Interneti në Tajlandë me kalimin e kohës, nje  i anketuar ka shkruajtur:
"Njesoj , përveç Daily Mail". Intervistat zbuluan më tej statusin e Daily Mail si një simbol i censurës së web-it në Tajlandë. Intervistuesi # 5 tha: "Por pas grushtit të shtetit, u harrua se perse e bllokuan  megjithate  asnjeri më nuk mund të hyjë me në Daily Mail. Është një nga ato site që na shkon menjehere ne mendje,  kur behet fjale per sitet  e bllokuara.
Kjo është gjëja e parë që vjen në mendje. Me të vërtetë përfaqëson diçka. Unë nuk e di pse. "Një anketues i anketës e coi me tej analogjine e Daily Mail me të drejtën për të aksesuar Lajmet e huaja: "Daily Mail është një faqe interneti normale. Por është drejtën e jona  për të marrë lajme nga vende të tjera, jo vetëm nga agjensite e lajmeve te vendit.
(
เด ลี่ เมล์ ก็ เป็น เว็บไซต์ ข่าว ธรรมดา
Nuk ka komente për këtë artikull
สำนัก ข่าว จาก ใน ประเทศ เท่านั้น) "
Sondazhet dhe intervistat gjithashtu shfaqën natyren "mitike"  te Daily Mail. Nga 58 anketuesit e anketuar ,të cilët e renditi atë si një rast të përmbajtjes së bllokuar, gati një e katërta
(n = 13) asnjëherë nuk u përpoq të anashkalonte censurën. Më tej, nga trembëdhjetë të intervistuar, vetëm njëri kishte vizituar ne ndonje rast faqen e internetit të Daily Mail para se të ishte bllokuar.
Ky status "mitik" nuk ishte i kufizuar në Daily Mail, por ishte një koncept i përbashkët i përmbajtjes së bllokuar.

ntervistuesi # 8 Foli për një "legjendar" politik si eshte  faqja e internetit të opozitës Kon Mueng Gan:
"Kon Mueng Gan-kjo tingëllon si një legjendë, sepse ajo u mbyll dhe unë nuk kam qenë në gjendje ta marr nga arkivat. Por gjithnjë është përmendur në blogje dhe revista ".
Intervistat gjithashtu zbuluan rëndësinë e asaj që nuk është bllokuar. Intervistuesi # 3 shprehu habinë që gazetat Prachathai dhe Khao Sod nuk u censuruan më në mënyrë agresive. Intervistuesi # 8 spekuloi se
qeveria i lejon ata dhe grupet e tjera alternative të mbeten të arritshme në mënyrë që të "mbajnë gjurmët e asaj që është opozita duke bërë. "

 

5.5.3. Mospranimi i censurës dhe dëshirës për kontrolle të tjera
te Informacionit.  Shumica e të intervistuarve në studim të pakënaqur me censurën ekzistuese të qeverisë, por ata te anketuar, shprehën gjithashtu se ka nje dëshirë për lloje të tjera të kontrollit te informacionit. Sondazhi dhe intervista të anketuarit shprehën frustrimin me
përmbajtje  te "pakontrolluar",të pabesueshme në internet, përfshirë mashtrimin, urrejtjen fjalimin, thashethemet dhe promovimin komercial mallrave farmaceutike jashtë tregut, armë dhe mallra të tjera të paligjshme.
Disa të anketuar fajësuan përdorimin më të madh të medias sociale në Tajlandë. Një e anketuar që i referohet asaj  si një "shpatë me dy tehe":
"Përdoruesit e internetit në Tajlandë përdorin rrjetet sociale shumë dhe më shumë, si gjeneratat e vjetra dhe të reja. Por është një shpatë me dy tehe për shkak të rrezikut të mashtrimit dhe konflikti politik po bëhet më i përhapur.
(ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย ใช้งานเครือข่ายสังคมเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าคน

รุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ใช ้แต่ก็เป็นดาบสองคม เพราะเสี่ยงต่อมิ

จฉาชีพและความขัดแย้งทางการเมืองก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง)”


Përgjigjet e anketimit më tej tregojnë se censura aktuale e qeverisë nuk përputhet me kërkesat e përdoruesve për disa nivele të shqyrtimit të informacionit.  Nje i anketuar tailandez ka shkruajtur:
"Ligjet e TIK përdoren për të shtypur shprehjen por nuk janë përdorur kurrë për të ndaluar mashtrimin. "
Intervistuesi # 7 i vendosi këto motivime në drejtim të qeveria që mbron veten në vend që të mbrojë përdoruesit: "Kam frike se qeveria mund të na bëjë të zbatojme ligjin për të mbrojtur veten.
(
คือ รู้สึก ว่า รัฐบาล อาจ จะ ต้อง ทำ ตาม กฎหมาย อ่ะ คะ เพื่อ ป้องกัน ตัว
เอง) "
Në përgjithësi, përgjigjet sugjeruan mbështetjen e mundshme të  ( madje edhe kërkojnë censurë ose kufizime ) të disa llojeve te përmbajtjes. Në këtë mënyrë, të anketuarit nuk ndasheshin plotësisht
kampe censurimit apo anticensurimi.

 

6. Diskutim

Përveç se informimit për implikime më të gjera dhe konkluzionet, rezultatet e mësipërme shërbejnë si bazë përduke reflektuar drejtimet teknike dhe hulumtimet e ardhshme që do t'i shërbejë më mirë përdoruesve të internetit në Tajlandë.

 

6.1. Implikime më të gjera
Këtu diskutojmë se si objektivat e hulumtimit për anti-censurën mund të kthehen për t'i shërbyer më mirë përdoruesve: duke i dhënë përparësi perfshirjen si dhe aksesin, dizajnimin duke pasur parasysh perceptimet  e  përdoruesit, si dhe realizimin teknik në mendje, dhe duke synuar fleksibilitetin në vend të zgjidhje qe “pershtatet per te gjithe rastet”.


6.1.1. Objektivat Përtej Aksesimit. Teknologjia ekzistuese ishte në përgjithësi e përshtatshme për të anashkaluar censurën në Tajlandë dhe u japin të anketuarve  akses në përmbajtje të bllokuar. Kërcënimet dhe problemet erdhën kur ata u përpoqën për të zgjedhur mjete dhe në mënyrë të sigurtë
 për të kuptuar, krijuar dhe shpërndarë informacion në një mjedis të censuruar. Kjo i bën jehonë përfundimit kritik te el-Sakaf [2] se “aftësia e mjeteve të anashkalimit apo  zhbllokimit te faqeve të internetit është i pamjaftueshëm për të adresuar ...  forma shumë të reja të censurës së internetit. ""
Në vend të kësaj, siguria komuniteti duhet të zgjerojë objektivat e saj në punën e censurës
jo vetëm për të ndihmuar përdoruesit të kenë akses në përmbajtje, por edhe për të mbrojtur përdoruesit kur ata angazhohen me atë përmbajtje. Vetëm Teknologjia nuk mund ta zgjidhë këtë problem që i karrënjët e tij më të gjera sisteme të kontrollit politik dhe social.

 

6.1.2. Perceptimet e përdoruesit kundrejt realiteteve teknike. Keto gjetje te studimit ndriçojnë boshllëqet e mundshme ndërmjet perceptimeve te përdoruesit dhe realiteteve teknike të qeverisë
kapaciteti dhe vullneti i kundërshtarëve. Çuditërisht, i paqartë eshte qendrimi i të anketuarve mbi perceptimet se kercenimet nga veprimet  e qeverisë jane me te dobta per para rezuqeve te drejtperdrejta qe vijne nga peers.
Kështu, zhvillimi dhe dizajni i mjeteve të shmangies duhet të adresojë jo vetëm aparatin e censurës teknike, por edhe perspektivat e përdoruesit që përcaktojnë sjelljen brenda saj. Kjo shkëputje mes perceptimeve dhe realitetev e gjithashtu paraqet një mundësi për mjetet e anashkalimit
shërbejnë për një qëllim arsimor, duke ndihmuar përdoruesit te vlerësojnë me saktësi përmbajtjen e censuruar dhe marrin më shumë vendime të informuara se si të perfshihen ne te.

6.1.3. Nuk ka zgjidhje "Ne nje kallepi per gjithcka". Këtë e gjejmë qëndrimet e të anketuarve nuk mund të karakterizohen si tërësisht pro apo anti-censurë, që sugjeron se nuk mund të ketë  zgjidhje qe një kallep te përshtatet per të gjitha; edhe per  censurën edhe per rezistencën për të. Të anketuarit të cilët kundërshtuan censurën dhe  dëshirën për kontrolle të tjera të informacionit, duke ekspozuar vlerësime të ndryshme të asaj që është ose nuk është e pranueshme e kufizojnë. Kjo gjetje ofron një nivel të plotë, në nivel konfirmimi ne shkalle vendi,  te zbulimit të fundit në studimin e Shen dhe Tsui [50] , se mbështetja popullore për lirinë e shprehjes bashkëjetonteme qëndrimet e pro-censurës midis përdoruesve të internetit nëdisa vende aziatike. Të anketuarit, që zgjedhnin mjete të ndryshme në herë të ndryshme për përmbajtje të ndryshme,  gjithashtu benin dallimin midis anashkalimit  te censurës, anonimitetit dhe strategjive te vetë-censurimit. Më poshtë, ne rekomandojmëdrejtimet e ardhshme teknike dhe kërkimore që marrin parasysh  këto variacione.

6.2. Drejtimet Teknike dhe Hulumtimet e Ardhshme
Hulumtimi dhe gjetjet e intervistimit motivojnë drejtimet teknike dhe hulumtimet e ardhshme të bazuara në praktikat dhe kërcënimet e të anketuarit. Qëllimi ynë me këto rekomandime
nuk është për të identifikuar ndonjë synim të vetm "të drejtë", por për të filluar një
dialog mbi pikat e forta dhe dobësitë e ndryshme te strategjive për t'u dhënë përdoruesve më shumë liri për të hyrë dhe për t'u perfshire ne përmbajtjen e censuruar.

6.2.1. Vlerësimi i përmbajtjes. Të anketuarit shprehën konfuzion midis censurës qeveritare dhe
geoblocking, paywalling dhe kufizime të tjera të përmbajtjes ne internet. Kështu, kur hasen në një faqe të bllokuar, disa të anketuarit nuk e dinin se kush ose çfarë gjeje kishte shkaktuar bllokim. Prandaj ne propozojmë zhvillimin e metodavepër të ndihmuar përdoruesit të kuptojnë arsyet  qe një faqe e dhënë interneti  bllokohet. Për më tepër, ne propozojmë hetime për të bërë kjo jo vetëm (1) pasi përdoruesi ka ngarkuar sitin, por gjithashtu (2) para se ata të përpiqen për të hyrë në të. Qëllimi i mëparshëm (1) mund të realizohet vetëm brenda browserit. Duke u bazuar në punën e Jones at al[24] dhe te tjere duhet punuar per shmangien e gabimeve te tastieres duke shtuar extensione tek browseri i cili te funksionoje ne menyre te tille per te jap info te tjera tek perdoruesit perse nje site eshte i paparritshem.
Përveç informacionit në dispozicion të shfletuesit, komunikimi midis shfletuesit dhe serverëve të jashtëm mund të lehtësojë vlerësimin më të plotë të përmbajtjes.  Per të dy (1)
dhe me pas (2) para se të vizitoni sit  të bllokuar, përdoruesi mund query një server të jashtëm për më shumë informacion në lidhje me të. Për shembull, të anketuarit tanë ishin veçanërisht të interesuar në
ku u nderprene  faqet e internetit dhe nëse ato u shfaqën , ne cilen listë te njohur.  Duke pasur parasysh trendin e të anketuarit që hasin përmbajtje të bllokuar përmes links nga Facebook apo faqet e internetit të tjera, si dhe përmes navigimit te drejtpërdrejtë, browser extension gjithashtu mund të jape informacione paraprake.
Megjithatë, veçanërisht për qëllimet e synimit (2),kerkesat në një server të jashtëm mund të jenë më të dyshuara nga qeveria ose kundërshtari që përgjojnë çdo përpjekje për të hyrë direkt në përmbajtje të bllokuar. Ne propozojmë të studiojmë tendenca te reja për të arritur synimin e sigurt (2). Për shembull, ne propozojmë studimin e rikthimit të informacionit privat (PIR) si një zgjidhje e re për këtë kontekst. Me PIR, shfletuesi mund të kërkojë serverët e jashtëm pa zbuluar indeksin e artikullit te kerkuar. Ndersa puna e mëparshme ka treguar se PIR është e nevojshme për rezistencën e censurës në sistemet [45], ne argumentojnë se gjithashtu, ka kërkesë për edukimin e përdoruesve drejt anashkalimit te censurës më të zgjuar. PIR ende paraqet sfida të rëndësishme të intimitetit, megjithatë, si numri dhe koha e kerkesave të një përdoruesi me kalimin e kohës mund të zbulojë informacion në lidhje me sjelljen e tyre të perdorimit te browserit. Në adresën këto sfida të privatësisë, një sistem i tillë do të duhet të përdorë mNjë pyetje e hapur lidhur me të është nëse është e mundur të arrihet
siguri të mjaftueshme me zgjidhje më të lehta.
Në përgjithësi, një mjet për të identifikuar censorët mund të ndihmojë përdoruesit si (1) kuptoni më mirë se çfarë sinjale tregojnë se çfarë lloj censurë dhe (2) të marrë vendime më të informuara në lidhje me nëse janë apo jo për të vizituar faqet e internetit që mund të jenë të ndjeshme.ekanizma steganografike dhe / ose të arrije në përdorim të përhapur.

6.2.2. Mjete fleksibël dhe të disponueshëm. Gjetjet tona sugjerojnë se të anketuarit kërkuan mjetet të reja për anashkalim çdo herë që hasen përmbajtje të bllokuar, dhe priren të instalojnë dhe / ose të përdorin mjetet e para që gjejne. Praktikat e tilla te kërkimit mund t'i bëjnë përdoruesit të pambrojtur ndaj malware dhe mbikëqyrje nga qeveria ose kundërshtarë të tjerë. Prandaj, ne argumentojmë se është thelbësore për të dhënë mjete te besueshme për përdoruesit para se ata kanë nevojë për to.
Ndërsa besimi i të anketuarve në rezultatet e kërkimit të Google per përzgjedhjen e mjeteve , mund të ketë qenë e gabuar mendimi se  browserat dhe ISP-te e besueshme mund të përzënë përdorimin e zyrtarëve, - për shembull,  bundling uProxy me Shkarkimet e Chrome ose Tor me shkarkime në Firefox.
Mjetet adaptive, fleksibile gjithashtu mund të adresojnë sfidat ne përzgjedhjen  e mjeteve.
Pas nënshkrimit të shkakut të një instance të përmbajtjes se bllokuar, browser extension i përshkruar më lart në "Vlerësimi i përmbajtjes" mund të sugjerojë një meny të duhur mjetesh për përdoruesit, në varësi të përmbajtjes që ata janë duke u përpjekur për të aksesuar - për shembull, një VPN për përmbajtje të rëndë mediale, mjetet e anonimitetit për përmbajtjen e njohur të censuruar nga qeveria,
ose kërkime alternative për mbylljen e internetit.

6.2.3. Refuzimi bindes në mediat sociale.

 Anketa dhe përgjigjet e intervistës theksojnë vlerën e opsioneve të sigurta për
angazhimi i mediave sociale në Tajlandë, veçanërisht nevoja për refuzim  të besueshëm, përballë kërcënimeve dinamike nga peers, qeverinë dhe ligjin që ndryshon vazhdimisht rregulloret. Të anketuarit ishin të shqetësuar për Facebook në veçanti, por veprimet që ata i përshkruan (dmth. simpati,
ndarja, komentimi) janë të përbashkëta me mediat e tjera shoqërore platformat. Fuqia e efekteve të rrjetit sugjeron që platforma alternative rezistente ndaj censurës [4, 8] nuk mund të jetë
një zgjidhje gjerësisht e aplikueshme.
Në vend të kësaj, ka dëshmi se mediat sociale popullore , platformat, janë të gatshme të bëjnë ndryshime teknike në përgjigje për nevojat dhe shqetësimet e anashkalimit të censurës së përdoruesve. Për Shembull, mbështetja teknike e Facebook për aksesin ne Tor
sugjeron se ndryshimet e brendshme në mediat ekzistuese sociale platformat janë të mundshme nëse inkurajojnë përdorimin më të lirë në kontekstet represive [12]. Në Tajlandë në veçanti, kohëve të fundit
deklaratat [3] tregojnë se Facebook është përgjegjës për Shqetësimet e sigurisë së përdoruesve tailandeze për qeverinë.
Duke pasyr parasysh kete, bëjmë rekomandimet e mëposhtme për ndryshime në platformat ekzistuese të mediave sociale.

Anonimiteti. Në vend që të bëjnë publike identitetet e like-rsave, platformat e mediave sociale mund të shfaqin vetëm sasine e  pëlqimeve ose të shfaqin identitete vetëm tek posteri origjinal.
Kontrolli mbi Përmbajtjen. Për të penguar turperimet publike ose manipulime të tjera te një përmbajtjeje, përdoruesit te mund të caktojnë posta, që nuk mund të shperndahen,  pëlqehen ose komentohen.
Përkohshmëria.  Si një masë shtesë lehtësuese per like-te ,komentet, dhe bashkëveprimet e tjera, te mund të vendosen për tu veteshkaterruar, pasi ata kanë shërbyer qëllimin e tyre social, p.sh.
pasi përdoruesit e veçantë i kanë parë ato.  Historia e veprimtarisë qe korrespondon  mund të caktohet edhe menyra për tu vetë-shkatërruar në intervale të rregullt.
Këto modifikime të përdoruesit në platformat e mediave sociale nuk mund të zgjidhë vetëm problemet më të mëdha të censurës dhe vetë-censurës, por mund të ngrejë shpypjen. Më tej, të tilla
modifikime mund të ndihmojnë në lëvizjen e bisedës në drejtim te dhënies më shumë kontroll mbi internetin  përdoruesve, identitetet e tyre  dhe përmbajtjet përkatëse.
Aktualisht, opsioni më i menjëhershëm i anketuesve për të të arritur besueshmërinë bindëse, që u nevojites në mediat sociale ishte vetë-censura e rreptë. Kështu, sugjerimet tona shkojne
tek rekomandimet e mësipërme për ndërtimin e selektiviteteve te perkohshme, anonimitetit dhe kontrollit në platformat e mediave sociale egzistuese te cilat mund të rezultojnë, disi  intuitive
në shumë aktivitete përdoruesish.

6.2.4. Studim gjatësor dhe krahasues.

Ky instrument i sondazhit është i dizajnuar që të përgjithësohet tek vendosje (r rethana) te tjera, duke paraqitur një mundësi për gjatësi rigoroze studimi krahasues të ndërtuar në këtë kampoin fillestar. Në
Tajlandë, trajektorja e kontrollit të informacionit gjatë gjithë krizave të njëpasnjëshme politike ofron një eksperiment të natyrshëm në berjen dhe riberjen e internetit të një kombi. Përtej Tajlandës, duke anketuar përdoruesit në vende të tjera nëpërmjet këtij instrumenti neutral, jo-politik te sondazhit mund të ndihmojë të ndërtohen më saktë metrikat për të kuptuar se si përdoruesit në vende dhe rrethanave  të ndryshme përjetojnë censurën e Internetit.

7. Përfundim
Ne kemi kryer 229 sondazhe online dhe 13 në thellësi intervistat me përdoruesit e internetit në Tajlandë për të mësuar më shumë rreth asaj se si ata vlerësuan dhe ndërvepruan censurën ne internet. Analiza  sasiore dhe cilësore qe të dhënat ofrojnë një shqyrtim të thellë të të anketuarve, praktikat, kërcënimet dhe problemet që lidhen me censurën. Ndërsa të anketuarit ishin në gjendje të hynin në informacionin e  bllokuar, ata u ballafaquan me nevojat e pazgjidhura në përmbajtje vlerësimi, seksioni i mjeteve dhe veprimi në mediat sociale. Rezultatet tona nxjerrin në pah hapa të thjeshtë, por të fuqishëm qe komuniteti i sigurisë mund të marrë per t’iu përgjigjur kesaj ceshtjeje. Ky studim ofron një themel për hulumtime të ardhshme drejt zbatimit të ketyre hapave. Mësimi më i gjerë i këtij studimi është vlera e zonës së fokusuar ,  perfshirja me përdoruesit reale, dhe argumentimet  empirike që mund të japin zhvillimin dhe perhapjen e më shumë mjete të anti-censurimit të fokusuara tek përdoruesit.

Mirënjohje
Ne jemi veçanërisht mirënjohës për: autoret tane tane te dyte anonime, për angazhimin e tyre ndaj këtij projekti pavarësisht nga natyra e tij sensitive dhe kontradiktore;  disa mësuesit dhe kolegë qe kane per ghuhe amtare gjihen tailandeze , që na ndihmuan me  përkthimin, verifikimin dhe transkriptimin e anketës dhe përgjigjet dhe materialet e intervistimit; Art Suriyawongkul, Aim Sinpeng, dhe C. J. Hinke, për bujarinë e tyre gjate konsultimit dhe udhëzimit; Laboratorin e kerkimit per Sigurinë Privatësinë te  UW, për disa raunde reagimesh dhe diskutimesh të vlefshme; dhe anketuesit, anketuesit e intervistuar, për duke na dhënë hua kohën dhe përvojën e tyre. Kjo punë ishte mbështetur pjesërisht nga
University of Washington Tech Policy Lab and the Short-Dooley Professorship.

 

References

[1] Aceto, G. and Pescape, A. 2015. Internet censorship detection: A

survey. Computer Networks: The Int. J. of Computer and Telecomm.

Networking. 83, C, 381-421. DOI: 10.1016/j.comnet.2015.03.008.

[2] Al-Saqaf, W. 2016. Internet censorship circumvention tools:

Escaping the control of the Syrian regime. Media and Comm. 4, 1,

39-50. DOI: 10.17645/mac.v4i1.357.

[3] Asian Correspondent Staff. 2016. Thailand: Facebook denies sharing

user information with military. Asian Correspondent. Available at:

https://asiancorrespondent.com/2016/05/thailand-facebook-sharinginfo-

military/.

[4] Bacharach, D., Nunu, C., Wallach, D. S., & Wright, M. 2011. #h00t:

Censorship resistant microblogging. Available at:

http://arxiv.org/pdf/1109.6874v1.pdf.

[5] Baumer, E. P. S., Ames, M. G., Burrell, J., Brubaker, J. R., and

Dourish, P. 2015. Why study technology non-use? First Monday.

20, 11 (Nov. 2015). DOI: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v20i11.6310.

[6] Biernacki, P. and Waldorf, D. 1981. Snowball sampling: Prolems

and techniques of chain referencing. Sociol. Methods Res. 10, 2, 131-

163. DOI: 10.1177/004912418101000205.

[7] Bunyavejchewin, P. 2010. Internet politics: Internet as a political

tool in Thailand. Canadian Soc. Sci. 6, 3, 67-72.

[8] Burnett, S., Feamster, N., & Vempala, S. Chipping away at

censorship firewalls with user-generated content. In Proceedings of

the 19th USENIX Security Symposium.

[9] Chen, L., Zhang, C., and Wilson, C. 2013. Tweeting under pressure:

Analyzing trending topics and evolving word choice on Sina Weibo.

In Proceedings of the 1st ACM Conference on Online Social

Networks. 89-100. DOI: 10.1145/2512938.2512940.

[10] Connolly, C., Lincoln, P., Mason, I., and Yegneswaran, V. 2014.

TRIST: Circumventing censorship with transcoding-resistant image

steganography. USENIX Workshop on Free and Open

Communications (FOCI).

[11] Deibert, R. and Rohozinski, R. 2010. Control and subversion in

Russian cyberspace. In Access Controlled: The Shaping of Power,

Rights, and Rule in Cyberspace. Eds. R. Deibert, J. Palfrey, R.

Rohozinski, J. Zittrain. Cambridge: The MIT Press.

[12] Dingledine, R. 2014. Facebook, hidden services, and https certs. Tor

Project blog. https://blog.torproject.org/blog/ facebook-hiddenservices-

and-https-certs.

[13] Erbar, P. 2014. Facebook: Top 10 cities with most users. Tech

Insider. Available at: http://www.techinsider.net/ facebook-inc-fbtop-

10-cities-with-most-users/1111266.html.

[14] Filasto, A. and Appelbaum, J. 2012. OONI: Open Observatory of

Network Interference. Presented at the 2nd USENIX Workshop on

Free and Open Communications on the Internet (FOCI).

[15] Gebhart, G. and O’Brien, D. 2016. The amended Computer Crime

Act and the state of Internet freedoms in Thailand. Available at:

https://www.eff.org/deeplinks/2016/12/amended-computer-crimeact-

and-state-internet-freedoms-thailand.

[16] Gill, P., Crete-Nishihata, M., Dalek, J., Goldberg, S., Senft, A., and

Wiseman, G. 2015. Characterizing web censorship worldwide:

Anotehr look at the OpenNet Initiative data. ACM Trans. on the

Web. 9, 1, 4:1-4:29. DOI: 10.1145/270339.

[17] Guo, S. and Feng, G. 2012. Understanding support for Interent

censorship in China: An elaboration of the theory of reasoned action.

J. Chinese Political Sci. 17, 1, 33-52. DOI: 10.1007/s11366-011-

9177-8

[18] Hardy, S., Crete-Nishihata, M., Kleemola, K., Senft, A., Sonne, B.,

and Wiseman, G. 2014. Targeted threat index: Characterizing and

quantifying politically-motivated targeted malware. In Proceedings

of the 23rd USENIX Security Symposium.

[19] Hamnevik, A. and Persson, M. 2015. Upholding the code of ethics

during censorship: A qualitative study of strategies used by

journalists under the pressure of the military government. (Thesis).

http://lnu.divaportal.

org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A822002&dswid=-4325

[20] Hassid, J. 2012. Safety valve or pressure cooker? Blogs in Chinese

political life. J. of Comm. 62, 2, 212-230.

[21] Head, J. 2015. Thai courts give record jail terms for insulting king.

BBC News. Available at: http://www.bbc.com/news/world-asia-

33819814.

[22] Hinke, CJ. Private communication. April 2016.

[23] International Federation for Human Rights. 2016. 36 and counting:

Lèse majesté imprisonment under Thailand’s military junta. Report

No. 671a. Available at:

https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_thailand_report_lese_majeste.pd

f.

[24] Jones, B., Lee, T. W., Feamster, N. and Gill, P. 2014. Automated

detection and fingerprinting of censorship block pages. In

Proceedings of the 2014 Conference on Internet Measurement. DOI:

10.1145/2663716.2663722.

[25] Khattak, S., Javed, M., Anderson, P. D., and Paxson, V. 2013.

Towards illuminating a censorship monitor’s model to facilitate

evasion. Presented at the 3rd USENIX Workshop on Free and Open

Communications on the Internet (FOCI).

[26] Khattak, S., Javed, M., Khayam, S. A., Uzmi, Z. A., and Paxon, V.

2014. A look at the consequences of Internet censorship through an

ISP lens. In Proceedings of the 2014 Conference on Internet

Measurement. 271-284. DOI: 10.1145/2663716.2663750.

[27] Khattak, S., Elahi, T., Simon, L., Swanson, C. M., Murdoch, S., and

Goldberg, I. (2016). SOK: Making sense of censorship resistance

systems. In Proceedings on Privacy Enhancing Technologies

(PoPETS), (4):37-61. Available at:

https://cypherpunks.ca/~iang/pubs/crsok-popets16.pdf

[28] King, G., Pan, J., and Roberts, M. E. 2013. How censorship in China

allows government criticism but silences collective expression.

American Pol. Sci. Rev. 107, 2, 326-343. DOI:

10.1017/S0003055413000014.

[29] Kopsell, S. and Hillig, U. 2004. How to achieve blocking resistance

for existing systems enabling anonymous web surfing. In

Proceedings of the ACM Workshop on Privacy in the Electronic

Society.

[30] Laungaramsri, P. 2016. Mass surveillance and the militarization of

cyberspace in post-coup Thailand. Austrian Journal of Southeast

Asian Studies. 9, 2, 195-214.

[31] LeBlond, S., Uritesc, A., Gilbert, C., Chua, Z. L., Saxena, P., and

Kirda, E. 2014. A look at targeted attacks through the lens of an

NGO. In Proceedings of the 23rd USENIX Seecurity Symposium.

[32] Leberknight, C. S., Chiang, M., and Wong, F. 2012. A taxonomy of

censors and anti-censors, Part II: Anti-censorship technologies.

International Journal of e-Politics. 3, 4, 20-35. DOI:

10.4018/jep.2012100102.

[33] Lincoln, Y. S. and Guba, E. G. 1985. Naturalistic Inquiry. Newbury

Park, CA: SAGE Publications.

[34] MacKinnon, R. 2008. Flatter world and thicker walls? Blogs,

censorship, and civic discourse in China. Public Choice. 134, 2, 31-

46.

[35] MacKinnon, R. 2010. Networked authoritarianism in China and

beyond: Implications for global Internet freedom. Presented at

Liberation Technology in Authoritarian Regimes.

[36] Marczak, W. R., Scott-Railton, J., Marquis-Boire, M., and Paxson,

V., 2014. When governments hack opponents: A look at actors and

technology. In Proceedings of the 23rd USENIX Seecurity

Symposium.

[37] McGregor, S. E., Charters, P., Roesner, F. 2015. Investigating the

computer security practices and needs of journalists. In Proceedings

of the 24th USENIX Security Symposium.

[38] Nisar, A., Kashaf, A., Uzmi, Z. A., and Qazi, I. A. 2015. A case for

marrying censorship measurements with circumvention. In

Proceedings of the 14th ACM Workshop on Hot Topics in Networks.

DOI: 10.1145/2834050.2834110.

[39] O’Brien, D. 2014. Thai junta used Facebook app to harvest email

addresses. Deep Links by the Electronic Frontier Foundation.

Available at: https://www.eff.org/deeplinks/2014/06/thai-junta-usedfacebook-

app-harvest-email-addresses.

[40] Open Net Initiative. 2007. Thailand country profile. Available at:

https://opennet.net/sites/opennet.net/files/thailand.pdf.

[41] Open Net Initiative. 2012. Thailand country profile. Available at:

https://opennet.net/research/profiles/thailand.

[42] Pachenko, A., Lanze, F., Zinnen, A., Henze, M., Pennekamp, J.,

Wehrle, K/, and Engel, T. (2016). Network and Distributed System

Security Symposium.

[43] Patton, M. Q. 2001. Qualitative research and evaluation methods.

SAGE Publications.

[44] Pearce, K. and Kendzior, S. 2012. Networked authoritarianism and

social media in Azerbaijan. J. of Comm. 62, 283-298. DOI:

10.1111/j.1460-2466.2012.01633.x.

[45] Perng, G., Reiter, M. K., and Wang, C. 2005. Censorship resistance

revisited. Presented at 7th International Workshop on Information

Hiding (IH). Available at: http://freehaven.net/anonbib/cache/ih05-

csispir.pdf.

[46] Ramasoota, P. Internet politics in Thailand after the 2006 coup:

Regulation by code and a contested ideological terrain. 2012. In

Access Contested: Security, identity, and resistance in Asian

cyberspace. Eds. R. Deibert, J. Palfrey, R. Rohozinski, and J.

Zittrain, p. 83-114. Cambridge: The MIT Press.

[47] Roberts, H., Larochelle, D., Faris, R., and Palfrey, J. 2011. Mapping

local Internet control. Berkman Center for Internet & Society.

Available at: https://cyber.law.harvard.edu/netmaps/mlic_

20110513.pdf.

[48] Senft, A., Dalek, J., Poetranto, I., Crete-Nishihata, M., and Sinpeng,

A. 2014. Information controls during Thailand’s 2014 coup.

(Research Brief). Available at: https://citizenlab.org/2014/07/

information-controls-thailand-2014-coup/.

[49] Sinpeng, A. 2014. The Cyber Coup. In F. Aulino, E. Elinoff, C.

Sopranzetti, & B. Tausig (Eds.), The Wheel of Crisis in Thailand.

Available at: https://culanth.org/fieldsights/568-the-cyber-coup.

[50] Shen, F. and Tsui, L. 2016. Public opinion toward Internet freedom

in Asia: A survey of Internet users from 11 jurisdictions. Berkman

Center Research Publication No. 2016-8.

[51] Shklovski, I. and Kotamraju, N. P. Online contribution practices in

countries that engage in Internet blocking and censorship. In

Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in

Computer Systems. ACM, 2011, 1109-1118. DOI:

10.1145/1978942.1979108.

[52] Tschantz, M. C., Afroz, S., Anonymous, and Paxson, V. 2016. SoK:

Towards grounding censorship circumvention in empiricism. In

Proceedings of the 27th IEEE Symposium on Security and Privacy.

[53] Verkamp, J. and Gupta, M. 2012. Inferring mechanics of web

censorship around the world. Presented at the 2nd USENIX

Workshop on Free and Open Communications on the Internet

(FOCI).

[54] Ververis, V., Kargiotakis, G., Filasto, A., Fabian, B., and

Alexandros, A. 2015. Understanding Internet censorship policy: The

case of Greece. Presented at the 5th USENIX Workshop on Free and

Open Communications on the Internet (FOCI).

[55] Wang, D. and Mark, G. 2015. Internet censorship in China:

Examining user awareness and attitudes. ACM Trans. On Computer-

Human Interaction. 22, 6 (Nov 2015), 31:1-31:22. DOI:

10.1145/2818997.

[56] Wikileaks Staff. (2007). Internet censorship in Thailand. Available

at: https://wikileaks.org/wiki/Internet_Censorship_in_Thailand

[[57] Zhen, K. 2015. Estimating self-censorship on social media in China:

A survey experiment. (Thesis). Available at:

http://www.politics.as.nyu.edu/docs/IO/5628/Thesis.Zhen.Kevin.pdf

Genevieve Gebhart*1 Autore Anonime2 , Tadayoshi Kohno *Electronic Frontier Foundation, University of Washington gennie@eff.org, yoshi@cs.washingt Materiali eshte i gjetur ne https://homes.cs.washington.edu/~yoshi/papers/GebhartEtAl-IEEEEuroSP.pdf nga autoret e mesiperm dhe i perkthyer ne gjuhen shqipe. Lexuesi te mirekuptoje, per ndonje pasaktesi apo gabim drejtshkrimor, dhe eshte i lutur t'i dergoje verejtjet ne info@enet.al