Faqja është në ndërtim!
Ju kërkojmë ndjesë për shqetësiminPër informacione të më tejshme mund të kontaktini në:
e-mail: info@enet.al
Call Center: 046 700 000
Adresa: L.5 Maji, Rruga Kozma Naska, Kompleksi DOKO, H.2, AP.5, Elbasan

Informacione


Testues i Shpejtësis së Lidhjes në Internet


Më poshtë do të mund të gjeni disa informacione në lidhje me Tarifat e Sherbimeve, Treguesit e Cilësisë për Shërbimin e Internetit dhe atë të Telefonisë Fikse, si dhe Kontraten Tip të Sherbimeve tona.

1. TE DHENAT PER PROGRAMIN/OFERTEN/OPSIONIN TARIFOR

2. RAPORTI I TREGUESVE TE CILESISE SE SHERBIMIT (QOS) PER AKSESIN NE INTERNET Q1I - Q7I

3. RAPORTI I TREGUESVE TE CILESISE SE SHERBIMIT (QOS) PER AKSESIN NE RRJETIN TELEFONIK PUBLIK TE QENDRUESHEM (PSTN) DHE SHERBIMET TELEFONIKE TE QENDRUESHME TE VLEFSHME PER PUBLIKUN (PATS) Q1F - Q9F

4. KONTRATA E PAJTIMTARIT PER SHERBIMET: INTERNET DHE/OSE TELEFONI FIKSE

5. UDHEZUES PER SIGURINE GJATE PERDORIMIT TE INTERNETIT DHE MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE E PRIVATESISE


© ENET sh.p.k. 2021, Të gjitha të drejtat e rezervuara Përmbajtja e këtyre materialeve nuk mund të rishtypet, shumëzohet ose përcjellët në çfarëdo forme tjetër elektronike, mekanike, të fotokopjohet ose regjistrohet pa miratimin me shkrim të ENET sh.p.k.